Акафистник

Акафисты

Акафист Введению во Храм Пресвятой Богородицы

Кондак 1

Избра́нней Предве́чным Царе́м Богоотрокови́це Мари́и, А́нгелов и челове́ков Цари́це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свята́я Святы́х, на обруче́ние де́вства Своего́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́жие Жили́ще, досто́йное поклонение усе́рдно Тебе́ прино́сим, Ты же я́ко многомо́щная Засту́пница на́ша, от вся́ких нас бед и скорбе́й свободи́, да с любо́вию и умиле́нием Тебе́ вопие́м:
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки от небе́сных высо́т стеко́шася ви́дети пресла́вное Твое́, о, Богома́ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́пе с земны́м ли́ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с весе́лием идя́ше, Тя, Пречи́стая Де́во, провожда́юще и я́ко сосу́д избра́нный Бо́гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Госпоже́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́йны Твоея́ си́лу, ви́дяще же Тя небе́сныя чистоты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́вшая о Тебе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́хом мно́гим воспе́ша Тебе́ та́ко:
Ра́дуйся, прера́дованная Де́во, Ма́ти Царе́ва иму́щая быти.
Ра́дуйся, предпочте́нная Цари́це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти.
Ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщерь избра́нная и превознесе́нная.
Ра́дуйся, Бо́га Сы́на Ма́терь от ве́ка предрече́нная.
Ра́дуйся, Бо́гу Ду́ху Всесвято́му Неве́сто неискусобра́чная.
Ра́дуйся, всея́ Тва́ри ви́димыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 2

Ви́дяще пра́веднии роди́тели Твоя́, Пресвята́я Де́во, я́ко три ле́та испо́лнишася от рождества́ Твоего́, восхоте́ста соверши́ти де́лом обетова́ние свое́, е́же пе́рвее словесы́ изреко́ша, да принесу́т Тя в дар Бо́гу, сего́ ра́ди созва́ша в Назаре́т вся сро́дники своя́ от ца́рскаго и архиере́йского ро́да, и свяще́нники мно́гия, пригла́сиша же и лик чи́стых дев, да со свещи́ горя́щими провожда́ют Тя, я́ко же предрече́ Писа́ние: «приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́, и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в». И та́ко совоку́пльшеся вси и помоли́вшеся о Тебе́ Бо́гу, воспе́ша Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум Небе́сный открыва́я, Богоотрокови́це, благоволи́ла еси́, я́ко да не в нище́тных ру́бищах предста́неши ко хра́му Царю́ Небе́сному, сего́ ра́ди преоде́яна была́ еси́ со сла́вою и красото́ю мно́гою, да испо́лнится на Тебе́ Дави́да пра́отца Твоего́ предрече́ние: «Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на». Егда́ же, я́ко Неве́ста Бо́жия преукра́шена была́ еси́ и вся ко всечестно́му Введе́нию Твоему́ досто́йна устро́ишася, поведо́ста Тя роди́тели Твоя́, я́ко трехле́тнюю а́гницу во Иерусали́м, воспе́вше Тебе́ та́ко:
Ра́дуйся, преоде́янная в ря́сны златы́я де́вства и чистоты́.
Ра́дуйся, преукра́шенная во вся добро́ты небе́сныя красоты́.
Ра́дуйся, Дщи Царе́ва всю сла́ву де́вственную внутрь Себе́ иму́щая.
Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, предста́ти одесну́ю Небе́сному Жениху́ гряду́щая.
Ра́дуйся, одушевле́нный Киво́те Бо́жий, посреде́ дев тимпа́нниц ше́ствия своя́ устроя́яй.
Ра́дуйся, пречи́стый Храм Спа́сов, ко хра́му зако́нному пути́ Своя́ направля́яй.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осени́ Тя и Дух Святы́й на́йде на Тя и бысть Предводи́тель Твой, егда́ по трие́х днех пути́ дости́гла еси́ гра́да Иерусали́ма, и я́ко Киво́т Бо́жий ведо́ма была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню, Богоро́дице Де́во, да сбу́дется сло́во псало́мское, глаго́лющее: «Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во Святе́м». И та́ко за премно́гую небе́сную чистоту́ Твою́, храм Бо́жий удосто́илася еси́ быти, иде́же Дух Святы́й хотя́ше жи́ти да соде́лает Тя Жили́ще Свое́, селе́ние небе́сное, да па́ки испо́лнится на Тебе́ друго́е Писа́ние, глаго́лющее: «Освяти́л еси́ Селе́ние Свое́, Вы́шний, Свят храм Твой, Го́споди, ди́вен в пра́вде», сего́ ра́ди да воспои́м вси о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще ле́ты три, Пресвята́я Де́во, приведе́на была́ еси́ ко хра́му, святы́я же роди́тели Твоя́, ов от еди́ныя страны́, о́ва же от други́я, взе́мше за ру́ки Тя, Богодарова́нную им Дщерь свою́, кро́тко и че́стно ведо́ша Тя ко хра́му, глаго́люще: «Начни́те Де́вы свещено́сныя, предше́ствуйте пред Богоотрокови́цей». Все же мно́жество сро́дник и сосе́дов зна́емых и свяще́нник с весе́лием после́доваху, свещи́ в рука́х держа́ще, и окружа́юще Тя, я́коже зве́зды луну́ све́тлую. Стече́ся же и весь Иерусали́м, но́вое сие́ превожде́ние со удивле́нием зря́ще, Отрокови́цу трехле́тнюю толи́кою сла́вою облача́емую и таковы́м светоноше́нием почита́емую и воспе́ша Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, триле́тствующая те́лом, не́ба небеси́ ши́ршая.
Ра́дуйся, многоле́тствующая ду́хом, го́рних сил превы́сшая.
Ра́дуйся, А́гнице Непоро́чная, де́вство Свое́ Бо́гу в же́ртву чи́сту прине́сшая.
Ра́дуйся, Голуби́це Нескве́рная, чистото́ю Свое́ю А́нгелы удиви́вшая.
Ра́дуйся, с де́вственными ли́ки ко Го́споду приведе́нная.
Ра́дуйся, с горя́щими свети́льники ко хра́му препровожде́нная.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, Первосвяще́нник Заха́рия смяте́ся, зря Твое́, Пречи́стая, ко хра́му Госпо́дню со сла́вою мно́гою превожде́ние и ко врато́м на восто́ки зря́щим затворе́нным су́щим приближе́ние. Егда́ же воспомяну́ Иезекии́ля предрече́ние дре́внее: «Врата́ сия́ затворе́на бу́дут и никто́же про́йдет сквозе́ их, я́ко Госпо́дь Бог про́йдет и́ми, и бу́дут заключе́на» испо́лнися Ду́ха Свята́го и открове́ние свы́ше получи́в, да отве́рзет приведе́нной Богоотрокови́це заключе́нная врата́, возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

«Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́». Та́ко глаго́лаху Тебе́, Пресвята́я Де́во, роди́тели Твоя́, егда́ приведе́на была́ еси́ ко хра́му Госпо́дню. Свяще́нницы же, слу́жбы соверша́ющия, ви́деша прише́ствие Твое́, изыдо́ша во сре́тение сла́вному введе́нию Твоему́, и с пе́сньми прия́ша Тя, я́ко Ма́терь иму́щую быти Архиере́я Вели́каго Небеса́ Проше́дшаго, глаго́люще:
Ра́дуйся, благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, проро́ки предвозвеще́нная.
Ра́дуйся, челове́ков спасе́ния пропове́дание, нам ны́не явле́нная.
Ра́дуйся, А́нгелы Небе́сными со сла́вою провожда́емая.
Ра́дуйся, иере́и Бо́жиими с ра́достию срета́емая.
Ра́дуйся, дом Отца́ Твоего́ и лю́ди Твоя́ оста́вльшая.
Ра́дуйся, дом Бо́жий явле́нием Свои́м освяти́вшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 5

Боговмести́мый храм бы́вши, Богоро́дице Де́во, ко хра́му зако́нному со сла́вою мно́гою провожде́на была́ еси́, да испо́лнится Агге́я проро́ка предрече́ние: «И испо́лню храм сей сла́вою, зане́ ве́лия бу́дет сла́ва хра́ма сего́ после́дняго па́че пе́рваго, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель». Ма́ти же Твоя́ приведе́ Тя к церко́вному вхо́ду, глаго́лющи: Гряди́, Дщи, ко И́же Тебе́ мне Дарова́вшему. Гряди́, Киво́те освяще́ния, к благоутро́бному Влады́це. Гряди́, Две́ре Жи́зни, к Милосе́рдому Да́телю. Гряди́, Киво́те Сло́ва, ко хра́му Госпо́дню. Вни́ди в Це́рковь Госпо́дню, ми́ра ра́досте и весе́лие, да воспою́ о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девши Ма́ти Твоя́, Богоро́дице Де́во, иере́и Бо́жии из хра́ма изше́дшия, и Святи́теля вели́каго Заха́рию, во сре́тение Твое́ гряду́щаго, рече́ к нему́: «Приими́, Заха́рие, Сень Нескве́рную; приими́, свяще́нниче, Непоро́чный Ковче́г; приими́, проро́че, Кади́льницу невеще́ственнаго У́гля; приими́, пра́ведниче, Кади́ло Духо́вное. Приими́, о, проро́че, Бо́гом дарова́нную Дщерь мою́ и введи́ в храм Зи́ждителя твоего́, и введ, насади́ Ю в горе́ святы́ни, в гото́вом жили́ще Бо́жием, ничто́же испыту́я, Тоя́ бо ра́ди бу́дет избавле́ние», с не́ю же и мы возопие́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, небе́сныя ли́ки возвесели́вшая Твои́м вхожде́нием.
Ра́дуйся, иере́и Бо́жии обра́довавшая Твои́м явле́нием.
Ра́дуйся, Селе́ние Небе́сное, храм зако́нный па́че пе́рваго освяти́вшая благода́тию.
Ра́дуйся, Не́бо земно́е, Сама́ Себе́ в жили́ще Христо́во приугото́вившая чистото́ю.
Ра́дуйся, Неве́сто Бо́жия, я́ко вели́ко и ди́вно предше́ствие Твое́.
Ра́дуйся, Де́во Чи́стая, я́ко стра́шно и пресла́вно во хра́ме обита́ние Твое́.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 6

Пропове́дник вхожде́ния Твоего́ во храм Госпо́день пра́ведный Заха́рия удиви́ся зело́, ви́дев Твое́, Богоро́дице Де́во, по ле́ствице церко́вней, пятна́десять сте́пень иму́щей, ди́вное восхожде́ние: поста́влена бы́вши роди́тели Твои́ми на пе́рвом сте́пени, Ты а́бие Сама́ о себе́ потекла́ еси́ на про́чия сте́пени ско́ро зело́, ники́мже поддержи́мая, и на высоча́йший сте́пень восте́кши, ста́ла еси́, укрепля́ема неви́димою си́лою Бо́жиею; святы́й же Заха́рия, ви́дев сие́, объя́т бе Ду́хом Бо́жиим и рече́ матери Твое́й: «Благослове́н Плод чре́ва твоего́, о, же́но, пресла́вно приведе́ние твое́: Жи́зни бо Ма́терь и́стинную вво́диши, ка́ко храм вмести́т Ю?» Те́мже благодаря́ще Бо́га, воспе́л Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ ра́дость ве́лия всем хра́му зако́нному предстоя́щим, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, Ду́ха Свята́го испо́лненный, прия́т Тя, о, Богома́ти, пред враты́ церко́вными, рука́ма свои́ма держа́, и вводя́ Тя во Свята́я, веща́ше к Тебе́ та́ко: О, Отрокови́це Нескве́рная! О, Де́во Небла́зная! О, Деви́це Прекра́сная! О, жена́м украше́ние! О, дще́рям удобре́ние! Ты Благослове́нная в жена́х, Ты препросла́вленная чистото́ю, Ты запечатле́нная де́вством, Ты Ада́мовы кля́твы разреше́ние. Гряди́, исполне́ние моего́ проро́чества. Гряди́, соверше́ние обетова́ний Госпо́дних. Гряди́, печа́те Того́ заве́та. Гряди́, изъявле́ние Того́ сове́та. Гряди́, исполне́ние Того́ та́инств. Гряди́, проро́ков всех Зерца́ло. Гряди́, обновле́ние обветша́вших. Гряди́, Све́те во тьме лежа́щих. Гряди́, дарова́ние нове́йшее и Боже́ственнейшее. Вни́ди в ра́дость в Це́рковь Го́спода Твоего́, ны́не у́бо в до́льнюю, челове́ки входну́ю, не по мно́зе же в го́рнюю и непристу́пную». С ним же и мы воспое́м Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, Ле́ствице одушевле́нная, ко хра́му Госпо́дню по степе́нем ле́ствицы высо́кия восте́кшая.
Ра́дуйся, Две́ре, непроходи́мая челове́ческими по́мыслы, во две́ри хра́ма воше́дшая.
Ра́дуйся, я́ко по степе́нем доброде́телей возвы́силася еси́ до высоты́ Небе́снаго Алтаря́.
Ра́дуйся, я́ко на крыле́х де́вства и чистоты́ дости́гла еси́ Гра́да Вели́каго Царя́.
Ра́дуйся, Дом Бо́жий на версе́ го́ры дости́гшая.
Ра́дуйся, врата́ заключе́нная проше́дшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь спасти́ род челове́чь, избра́ Тебе́ еди́ну в Ма́терь Себе́ и введе́ Тя во святы́й храм Свой, да та́мо в уедине́нии и тишине́ глубо́цей дале́че от собла́знов ми́ра сего́ воспита́ешися во святы́не Госпо́дней в Бо́жие жили́ще. Ты же, игра́ющи и зело́ ра́дующися, я́ко в черто́зе, в дому́ Госпо́дни ше́ствовала еси́, а́ще и ма́ла была́ еси́ во́зрастом, трие́х лет су́щи, оба́че соверше́нна была́ еси́ благода́тию, я́ко предуве́денная и предызбра́нная от Бо́га пре́жде сложе́ния ми́ра, и та́мо воспева́ла еси́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая, ди́вная и ужа́сная сотвори́ о Тебе́ Госпо́дь, Богоблагода́тная, егда́ Святи́тель вели́кий Заха́рия, вне себе́ быв, по та́инственному открове́нию Бо́жию введе́ Тя па́че зако́на за втору́ю заве́су, во вну́треннюю ски́нию, глаго́лемую Свята́я Святы́х, иде́же не то́чию же́нскому по́лу, но ниже́ свяще́нником подоба́ше входи́ти, но то́чию еди́ному Архиере́ю еди́ною в ле́то; подоба́ше бо Тебе́, я́ко Одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, еще́ пре́жде зача́тия па́че вся́каго естества́ преиспо́лненней чистоты́, ста́ти на ме́сте зако́ннаго Киво́та Бо́жия, Иереми́ем сокрове́ннаго, да испо́лнится па́ки сла́вою храм Госпо́день. Сие́ пречу́дное вхожде́ние Твое́ зря́ще, вопие́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, во Свята́я Святы́х, я́ко на не́бо земно́е взоше́дшая.
Ра́дуйся, Свята́я Святы́х бо́льшая, я́ко к Престо́лу Бо́жию предста́вшая.
Ра́дуйся, А́нгелы удиви́вшая, ка́ко во Свята́я Святы́х пресла́вно взошла́ еси́.
Ра́дуйся, челове́ки возвесели́вшая, я́ко храм Госпо́день сла́вою испо́лнила еси́.
Ра́дуйся, Черто́же Красне́йший, в не́мже жили́ще Святы́я Тро́ицы содева́ет Пресу́щественный.
Ра́дуйся, Престо́ле Святе́йший, на не́мже гото́вится се́сти пло́тию Пребоже́ственный.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 8

Стра́нно Твое́ зача́тие и рождество́. Стра́нен о́браз возраста́ния Твоего́. Стра́нно и пресла́вно, Богоневе́сто, Твое́ е́же внутрь Святи́лища Введе́ние, и на моли́тве пребыва́ние при́сное, и вся, я́же суть Твоя́: от у́тра бо да́же до тре́тьяго ча́са стоя́ла еси́ по вся дни на моли́тве внутрь Святи́лища, посе́м с про́чими де́вы в притво́ре в рукоде́лии упражня́лася еси́, от девя́таго же ча́са па́ки в хра́ме во Свята́я Святы́х предстоя́ла еси́ Бо́гу на моли́тве, в Богомы́слии и в поуче́нии Боже́ственных Писа́ний, до́ндеже А́нгел Госпо́день я́вльшеся препита́ти Тя небе́сною пи́щею. Таково́му равноа́нгельскому житию Твоему́ чудя́щеся, вопие́м та́ко благоволи́вшему о тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Всю Тебе́ освяти́ Всесвяты́й Дух, внутрь хра́ма пребыва́ющую, Пресвята́я Де́во. Сего́ ра́ди да не косне́тся Ти ничто́ от земны́я скве́рны, небе́сною и нетле́нною пита́ема была́ еси́ пи́щею, подава́емую же земну́ю пи́щу раздава́ла еси́ ни́щим и стра́нным. И та́ко прие́млющи по вся дни от А́нгела хлеб небе́сный, преуспева́ла еси́ му́дростию и благода́тию, те́лом и ду́хом ра́дующися, да невмести́мое Сло́во Бо́жие непоро́чно вмести́ши. И бе Арха́нгел Гаврии́л неотсту́пный храни́тель де́вственныя чистоты́ Твоея́ и со ины́ми А́нгелы Бо́жиими ча́сто Тебе́ явля́шеся, укрепля́ше Тя в по́двизех духо́вных, в моли́тве и посте́, в кро́тости и смире́нии и любе́зно бесе́доваше с Тобо́ю, Преве́чный Сове́т Вы́шняго о Тебе́ раскрыва́я, да бу́деши гото́ва к прия́тию Бо́жию, вопия́ к Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, неизрече́нных тайн Бо́жиих преди́вное исполне́ние.
Ра́дуйся, Предве́чнаго Сове́та Вы́шняго всечу́дное соверше́ние.
Ра́дуйся, небе́сным хле́бом от А́нгела неизрече́нно воспита́нная.
Ра́дуйся, благода́тию Божией с небесе́ несказа́нно укрепле́нная.
Ра́дуйся, Ю́же во Свято́е Святы́х срета́ют многоочи́тии Херуви́ми.
Ра́дуйся, с Не́юже непреста́нно собесе́дуют шестокрыла́тии Серафи́ми.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ А́нгельское удиви́ся о превели́цей красоте́ де́вства Твоего́, Всесвята́я Де́во. Ты бо со А́нгелы во Свята́я Святы́х пребыва́ющи, Сама́ вожделе́ла еси́ в чистоте́ А́нгельской и неврежде́нном Свое́м де́встве вечно жи́ти. Сего́ ра́ди первая в ми́ре дала́ еси́ обе́т де́вства и обручи́ла еси́ Себя́ на при́сное служе́ние Бо́гу в чистоте́ деви́честей, и уневе́стилася еси́ Ему́, да Ду́хом Святы́м приугото́вана бу́деши в чи́стое и нетле́нное Селе́ние Сло́ву Бо́жию, пою́щи Ему́ день и нощь: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и богоглаго́ливыя не мо́гут глаго́лати, во е́же изрещи́ та́йну жития́ Твоего́ в чистоте́ де́вства во хра́ме, Богоро́дице. Расту́щей Тебе́ ле́ты, Ты бо день от дне укрепля́лася еси́ ду́хом и подви́жнейшее растя́ше житие́ Твое́: с трудолю́бием бо умножа́ла еси́ моли́тву, иду́щи от си́лы в си́лу, до́ндеже Си́ла Вы́шняго осени́ Тя. Растя́ху же в Тебе́ и да́ры Свята́го Ду́ха: егда́ бо в бо́льший приходи́ла еси́ во́зраст, бо́лее упражня́лася еси́ в моли́тве, не́же в рукоде́лии, но́щи же це́лыя в моли́тве со А́нгелы проводи́ла еси́ за второ́ю заве́сою; сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, Свята́я Святы́х Святе́йшая Де́во, в же́ртву чи́стую де́вство Свое́ Бо́гу прине́сшая.
Ра́дуйся, чисте́йшая Свята́го Ду́ха Пала́то, в Жили́ще Христо́во Себе́ воспита́вшая.
Ра́дуйся, Две́ри Небе́сная, в хра́ме, я́ко на небеси́ пребы́вшая.
Ра́дуйся, Горо́ Усыре́нная Ду́хом, во Святи́лище все́ми доброде́тельми процве́тшая.
Ра́дуйся, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно.
Ра́дуйся, Ю́же вси ве́рнии благода́рственно славосло́вят при́сно.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 10

Спасе́ния на́шего весна́ ра́достная возсия́ всем конце́м земли́ пресла́внаго Твоего́ ра́ди Введе́ния во храм Богоро́дице. Писа́ние мимои́де и оскуде́ зако́н, я́ко же сень, вше́дшей же Тебе́ во храм Бо́жий, Де́во Чи́стая, лучи́ благода́ти всем возсия́ша, просвеща́юще ду́ши и помышле́ния всех во тьме неве́дения седя́щих. Сего́ ра́ди да ра́дуется не́бо и земля́, не́бо У́мное Гряду́щее зря́ще и А́нгелов чи́ни и челове́ков мно́жество да вопию́т: в храм вво́дится ра́дость и избавле́ние всем вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ де́вам в чистоте́ де́вства во оби́телех подвиза́ющимся, Богоро́дице Де́во, поне́же, да́вши во хра́ме обе́т де́вства Бо́гу, Ты ди́вно сохрани́ла еси́ его́ и дости́гши лет двуна́десяти, егда́ про́чия де́вы, при хра́ме живу́щия, сочетова́хуся супру́жества по обы́чаю подзако́нному, Ты откры́ла еси́ та́йну обетова́ния Твоего́, чесо́ ра́ди отдана́ была́ еси́ на хране́ние де́вства ста́рцу Ио́сифу, Бо́гом ука́занному возлете́нием голуби́цы от же́зла его́. И та́ко во всеце́лую добро́ту де́вства обле́кшися, я́ко Неве́ста Бо́жия, Ты всем подае́ши в чистоте́ служе́ние свое́ соверша́ющим дарова́ния кро́ткаго Твоего́ и молчали́ваго ду́ха, Твою́ тишину́, смире́ние и неизглаго́ланную чистоту́, да вси Тобо́ю спаса́емии со благодаре́нием воспою́т Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, в моли́твах во хра́ме Госпо́днем неусыпа́ющая, не даждь нам во грехе́ усну́ти.
Ра́дуйся, в безмо́лвии во Свята́я Святы́х пребыва́ющая, сподо́би нас в тишине́ живо́тней пожи́ти.
Ра́дуйся, со А́нгелы во Святи́лище при́сно собесе́днице, научи́ нас безпло́тных глаго́лам внима́ти.
Ра́дуйся, с чи́стыми де́вы при хра́ме сожи́тельнице, помози́ нам в де́встве и чистоте́ житие́ свое́ соверша́ти.
Ра́дуйся, Одушевле́нный Храм Бо́га Жива́го, хра́мы Ду́ха Свята́го нас сотвори́.
Ра́дуйся, Черто́же Вседраги́й вся́каго доброде́лания, во всех Да́рах Ду́ха Свята́го нас утверди́.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 11

Пе́ния всеумиле́нныя от неземны́х мусики́й приноша́ху Тебе́, Пресвята́я Де́во, Святи́и А́нгели, деви́ческому Введе́нию Твоему́ служа́ще и весе́лие творя́ше и небе́снии припева́ху гла́сы, Тебе́ на слу́жбу Бо́жию входя́щей, с ни́миже на земли́ от пе́сней челове́ческих де́вственнии ли́цы Го́сподеви пою́т, псало́мски воспева́юще и чту́ще Тебе́ Ма́терь Его́. С ни́ми же и нас сподо́би чи́стыми умы́ и нескве́рными усты́ воспе́ти о честне́м Введе́нии Твое́м: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоприе́мная нам возсия́ла еси́ свеща́, Богоро́дице, во храм Госпо́день прише́дши, ра́дость велича́йшую та́мо светя́щи и на моли́тве во Свята́я Святы́х горя́щи, отону́доже и облиста́ла еси́ небе́сною чистото́ю всему́ ми́ру, во тьме грехо́вней пребыва́ющему, да и мы со свещено́сными де́вами, Тя ко хра́му Госпо́дню све́тло со сла́вою де́вственною проводи́вшими, узря́щем Тя ра́достно, во све́те чистоты́ душе́вныя и теле́сныя сия́ющу, и воспое́м Тебе́ похвалы́ таковы́я:
Ра́дуйся, Свеще́ Неугаси́мая, во Святи́лище возже́нная, свещено́сными де́вами провожда́емая.
Ра́дуйся, Заре́ Незаходи́мая, весь мир облиста́вшая, све́тлыми А́нгелы во хра́ме срета́емая.
Ра́дуйся, Свети́льниче Небе́сныя сла́вы, Све́те неле́стный во хра́ме всем возсия́вший.
Ра́дуйся, Черто́же Бо́жия благода́ти, Хле́бе слове́сный из руки́ А́нгела прия́вший.
Ра́дуйся, Ма́ти Све́та гряду́щая быти, све́том чистоты́ Твоея́ всех просвеща́ющая.
Ра́дуйся, Ма́ти Све́та Ти́хаго Сия́ние, теплото́ю моли́тв Твои́х всех утеша́ющая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 12

Благода́ти Бо́жия но́вый и одушевле́нный Киво́т су́щи, Богоро́дице Де́во, в не́мже вме́сто ма́нны чу́вственныя и веще́ственных скрижа́лей вмеща́ются невеще́ственныя неистощи́мыя дарова́ния Бо́жия, досто́йно введе́на была́ еси́ во Свята́я Святы́х, я́ко вмести́ти иму́щая пло́тски Безнача́льное Сло́во Бо́жие, иде́же Си́лы Небе́сныя служа́ху Тебе́, стра́шнии Херуви́ми и пламене́ющии любо́вию Серафи́ми осени́ша Тя крылы́ свои́ми, Престо́ли и Госпо́дствия, Нача́ла, Си́лы и Вла́сти припадо́ша к Тебе́ со Арха́нгелы и А́нгелы, вопию́ще о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще пречестно́е Твое́ во храм Госпо́день Введе́ние, хва́лим вси Твое́ пречу́дное во Свята́я Святы́х со А́нгелы спребыва́ние и небе́сным хле́бом пита́ние, поклоня́емся равноа́нгельской де́вственной чистоте́ Твое́й, Богоро́дице, и ве́руем, я́ко пришла́ еси́ от земна́го до́ма в Дом Бо́жий, я́ко же́ртва чи́стая, я́ко дар освяще́н на обруче́ние де́вства Твоего́ Жениху́ Небе́сному, да угото́ваешися досто́йно к нетле́нному и чи́стому Рождеству́ Христо́ву в Бо́жие Жили́ще. Те́мже та́ко ве́рующе, возглаго́лем Тебе́ си́це:
Ра́дуйся, храм Госпо́день Пречи́стых ног Твои́х стопа́ми освяти́вшая.
Ра́дуйся, жили́ще Бо́жие от оскверне́ния гре́шных отмы́вшая.
Ра́дуйся, во Свято́м хра́ме, я́ко на небеси́, поклонение Го́рних Сил прие́мшая.
Ра́дуйся, во Свята́я Святы́х, я́ко на небеси́, Престо́лу Бо́жию предста́вшая.
Ра́дуйся, Прекра́сная Деви́це, изше́ствием Твои́м из до́му о́тчаго во храм мир всему́ ми́ру Прине́сшая.
Ра́дуйся, Но́вая Голуби́це, вхожде́нием во храм пра́ведным в преиспо́дней наде́жду впервы́е дарова́вшая.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 13

О, Всепе́тая Богоотрокови́це, Прише́дшая во храм Госпо́день воспита́тися во Свята́я Святы́х в Бо́жие Жили́ще, ны́нешнее на́ше о всечестне́м Введе́нии Твое́м прие́мши приноше́ния, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и напа́сти и искуше́ний вра́жеских, очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха и сохрани́ нас до сконча́ния на́шего в целому́дрии и чистоте́, да освяще́ннии Тобо́ю досто́йны бу́дем введе́ния во оби́тели ра́йския с му́дрыми де́вами, с ни́миже да воспое́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки от небе́сных высо́т стеко́шася ви́дети пресла́вное Твое́, о, Богома́ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́пе с земны́м ли́ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с весе́лием идя́ше, Тя, Пречи́стая Де́во, провожда́юще и я́ко сосу́д избра́нный Бо́гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Госпоже́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́йны Твоея́ си́лу, ви́дяще же Тя небе́сныя чистоты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́вшая о Тебе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́хом мно́гим воспе́ша Тебе́ та́ко:
Ра́дуйся, прера́дованная Де́во, Ма́ти Царе́ва иму́щая быти.
Ра́дуйся, предпочте́нная Цари́це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти.
Ра́дуйся, Бо́га Отца́ Дщерь избра́нная и превознесе́нная.
Ра́дуйся, Бо́га Сы́на Ма́терь от ве́ка предрече́нная.
Ра́дуйся, Бо́гу Ду́ху Всесвято́му Неве́сто неискусобра́чная.
Ра́дуйся, всея́ Тва́ри ви́димыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная.
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Кондак 1

Избра́нней Предве́чным Царе́м Богоотрокови́це Мари́и, А́нгелов и челове́ков Цари́це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свята́я Святы́х, на обруче́ние де́вства Своего́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́жие Жили́ще, досто́йное поклонение усе́рдно Тебе́ прино́сим, Ты же я́ко многомо́щная Засту́пница на́ша, от вся́ких нас бед и скорбе́й свободи́, да с любо́вию и умиле́нием Тебе́ вопие́м:
Ра́дуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йския нам отве́рзшая.

Моли́тва Введе́нию во Храм Пресвятой Богоро́дицы

О, Пресвята́я Де́во, Цари́ца Небеси́ и земли́, пре́жде век избра́нная Неве́сто Бо́жия, в после́дняя же времена́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты оста́вила еси́ лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, во е́же принести́ Себе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́гови, и первая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вства. Да́руй же и нам соблюда́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни живота́ на́шего, да бу́дем хра́мы Ду́ха Свята́го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́телех живу́щим и обручи́вшим себе́ на служе́ние Бо́гови в чистоте́ де́вства провожда́ти житие́ свое́ и от ю́ности нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́ности Твоея́ во хра́ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́ра сего́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном же и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щих на ны от ю́ности на́шея, и побежда́ти о́ныя моли́твою и посто́м. Ты во хра́ме Госпо́днем со А́нгелы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чистото́ю и любо́вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́тию Невмести́мое Сло́во Бо́жие. Сподо́би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, облещися во вся́кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́мощию Твое́ю одея́ние бра́чное души́ своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́шему и Сы́ну Твоему́, Христу́ Спаси́телю и Бо́гу на́шему, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́тели ра́йския, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нас вы́ну сла́вити и прославля́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва в пра́здник Введе́ния во Храм Пресвятой Богоро́дицы

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́жда христиа́н и Прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиях защити́т? Услы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́! Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная! Научи́ мене́ исполня́ти во́лю Сы́на Твоего́ и да́руй жела́ние всегда́ сле́довати Его́ святы́м за́поведям. За мой ро́пот в боле́знех, труда́х и несча́стиях не отступи́ от мене́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею мене́ малоду́шнаго. Цари́це моя́ Преблага́я, Засту́пнице Усе́рдная! Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враго́в защити́, сердца́ вражду́ющих про́тив мене́ смягчи́ и Христо́вою любо́вию согре́й их. Мне же немощно́му да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь победи́та моя́ грехо́вныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Святою Це́рковию прове́л остальны́я дни земна́го стра́нствия. Предста́ни мне, Наде́ждо всех христиа́н, в час кончи́ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за мене́, многопрегреша́ющаго в жи́зни сей, Твоя́ всеси́льныя моли́твы по отше́ствии мое́м, да оправда́ет мене́ Госпо́дь и соде́лает прича́стником Его́ безконе́чных ра́достей. Ами́нь
Акафисты праздникам