Православные онлайн

Ответы на вопросы Православия понятным языком

Молитвы по усопшим

Молитвы по усопшим можно читать в разные моменты, и нет строгих правил относительно времени. Однако существуют определенные моменты и дни, когда их чтение более традиционно:
 1. На поминальных службах: Молитвы за усопших обычно читаются во время церковных поминок или служб по усопшим. Эти службы проводятся в церкви и включают молитвы за всех умерших, в том числе за конкретного усопшего, если это указано.
 2. В дни годовщины смерти: Многие люди читают молитвы по усопшим в дни годовщины смерти близкого человека. Это особенно важно и значимо для многих семей.
 3. В дни поминовения: В православной традиции существуют определенные дни, когда особенно важно поминать усопших. Например, это может быть в день поминовения, который приходится на 9-й, 40-й, или 1-й год после смерти. В эти дни читаются специальные молитвы и проводятся обряды поминовения.
 4. В каждодневной молитве: Многие люди включают молитвы за усопших в свою каждодневную молитвенную практику, особенно если они поминают конкретного человека.
Молитва за усопших — это личное дело каждого верующего, и его можно практиковать в тех моментах и в том объеме, который для вас более значим и удобен.
Молитвы по усопшим

Оглавление

 • Молитвы об усопшем муже (молитва вдовы)
 • Молитвы об усопшей жене (молитва вдовца)
 • Молитвы в ожидании кончины
 • Заупокойный помянник схиигумена Саввы
 • Молитвы за всякого усопшего христианина
 • Молитва об усопшем до 40 дней
 • Молитва об усопшем после 40 дней
 • Молитва об упокоении скончавшихся после продолжительной болезни
 • Молитва за скончавшихся внезапной смертью
 • Молитва на исход души

Молитвы об усопшем муже (молитва вдовы)

Христе́ Иису́се, Го́споди и Вседержи́телю! Ты́ пла́чущих утеше́ние, си́рых и вдови́ц заступле́ние. Ты́ ре́кл еси́: призови́ Мя́ в де́нь ско́рби твоея́, и изму́ тя́. Во дни́ ско́рби своея́ прибега́ю к Тебе́ а́з и молю́ся Ти́: не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и услы́ши моле́ние мое́, приноси́мое Тебе́ со слеза́ми. Ты́, Го́споди Влады́ко вся́ческих, благоволи́л еси́ сочета́ти мя́ с еди́ным из рабо́в Твои́х, во е́же бы́ти на́м еди́но те́ло и еди́н ду́х; Ты́ да́л еси́ мне́ сего́ раба́, я́ко сожи́теля и защи́тника. Твое́й же благо́й и прему́дрой во́ле изво́лися отъя́ти от мене́ сего́ раба́ Твоего́ и оста́вити мя́ еди́ну. Преклоняюся пред се́ю Твое́ю во́лею и к Тебе́ прибега́ю во дни́ ско́рби моея́: утоли́ печа́ль мою́ о разлуче́нии с рабо́м Твои́м, друго́м мои́м. А́ще отъя́л еси́ его́ от мене́, не отыми́ от мене́ Своея́ ми́лости. Я́ко же не́когда прия́л еси́ вдови́цы две́ ле́пты, та́ко приими́ и сие́ моле́ние мое́.

Помяни́, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (и́мя), прости́ ему́ все́ согреше́ния его́, во́льная и нево́льная, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще ве́дением и неве́дением, не погуби́ его́ со беззако́ньми его́ и не преда́ждь ве́чной му́ке, но по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х осла́би и прости́ вся́ согреше́ния его́ и вчини́ его́ со святы́ми Твои́ми, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная. Молю́ и прошу́ Тя́, Го́споди, да́руй ми́ во вся́ дни́ жи́зни моея́ не престава́ти моли́тися о усо́пшем ра́бе Твое́м, и да́же до исхо́да моего́ проси́ти у Тебе́, Судии́ всего́ ми́ра, оставле́ния все́х согреше́ний его́ и вселе́ния его́ в Небе́сныя оби́тели, я́же еси́ угото́вал лю́бящим Тя́. Я́ко а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да; те́м же ве́ру его́, я́же в Тя́, вме́сто де́л ему́ вмени́: я́ко не́сть челове́к, и́же жи́в бу́дет и не согреши́т, Ты́ еди́н кроме́ греха́, и пра́вда Твоя́ - пра́вда во ве́ки. Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ услы́шиши моле́ние мое́ и не отврати́ши лица́ Твоего́ от мене́.

Ви́дя вдови́цу, зе́льне пла́чущу, умилосе́рдився, сы́на ея́, на погребе́ние несо́ма, воскреси́л еси́: та́ко умилосе́рдився, утиши́ и ско́рбь мою́. Я́ко же отве́рзл еси́ рабу́ Твоему́ Фео́филу, отше́дшему к Тебе́, две́ри милосе́рдия Твоего́ и прости́л еси́ ему́ прегреше́ния его́ по моли́твам Святы́я Це́ркве Твоея́, вне́мля моли́твам и милостыням супру́ги его́: си́це и а́з молю́ Тя́, приими́ мое́ моле́ние о ра́бе Твое́м и введи́ его́ в жи́знь ве́чную. Я́ко Ты́ еси́ упова́ние на́ше. Ты́ еси́ Бо́г, е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

Молитвы об усопшей жене (молитва вдовца)

Христе́ Иису́се, Го́споди и Вседержи́телю! В сокруше́нии и умиле́нии се́рдца моего́ молю́ся Тебе́: упоко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшия рабы́ Твоея́ (и́мя), в Небе́снем Ца́рствии Твое́м. Влады́ко Вседержи́телю!

Ты́ благоволи́л еси́ супружеский сою́з му́жа и жены́, егда́ ре́кл еси́: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному, сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. Ты́ освяти́л еси́ сою́з се́й во о́браз духо́внаго сою́за Христа́ с Це́рковию. Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ благослови́л еси́ сочета́ти и мене́ си́м святы́м сою́зом с еди́ною из рабынь Твои́х. Твое́й же благо́й и прему́дрой во́ле изво́лися отъя́ти у мене́ сию́ рабу́ Твою́, ю́же да́л еси́ мне́, я́ко помо́щницу и сопутницу жи́зни моея́.

Преклоняюся пред се́ю Твое́ю во́лею, и молю́ся Ти́ от всего́ се́рдца моего́, приими́ моле́ние мое́ сие́ о ра́бе Твое́й (и́мя), и прости́ е́й, а́ще согреши́ сло́вом, де́лом, помышле́нием, ве́дением и неве́дением; а́ще земно́е возлюби́ па́че небе́снаго; а́ще о оде́жде и украше́нии те́ла своего́ печеся па́че, не́же о просвеще́нии одея́ния души́ своея́; или́ а́ще небреже о ча́дех свои́х; а́ще преогорчи́ кого́ сло́вом или́ де́лом; а́ще поропта в се́рдце свое́м на бли́жняго своего́ или́ осуди́ кого́ или́ и́но что́ от таковы́х злы́х соде́ла. Вся́ сия́ прости́ е́й, я́ко благи́й и человеколюби́вый: я́ко не́сть челове́к, и́же жи́в бу́дет и не согреши́т. Не вни́ди в су́д с рабо́ю Твое́ю, я́ко созда́нием Твои́м, не осуди́ ю́ по грехо́м ея́ на ве́чныя му́ки, но пощади́ и поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й.

Молю́ и прошу́ Тя́, Го́споди, си́л да́руй ми́ по вся́ дни́ жи́зни моея́ не преставая моли́тися о усопшей ра́бе Твое́й, и да́же до кончи́ны живота́ моего́ проси́ти е́й у Тебе́, Судии́ всего́ ми́ра, оставле́ния согреше́ний ея́. Да я́ко же Ты́, Бо́же, положи́л еси́ на главу́ ея́ вене́ц от ка́мене че́стна, венча́я ю́ зде́ на земли́; та́ко увенча́й ю́ ве́чною Твое́ю сла́вою в Небе́снем Ца́рствии Твое́м, со все́ми святы́ми, та́мо ликующими, да вку́пе с ни́ми ве́чно воспева́ет всесвято́е и́мя Твое́ с Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь

Поминовение успоших

Правила и обычаи

Молитвы в ожидании кончины

Предсмертная молитва Парфения Киевского

Когда я, удрученный болезнью, восчувствую, приближение кончины земного бытия моего: Господи, помилуй меня.
Когда бедное сердце мое при последних ударах своих будет изнывать и томиться смертными муками: Господи, помилуй меня.
Когда очи мои в последний раз орошатся слезами при мысли, что в течение моей жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами моими: Господи, помилуй меня.
Когда частое биение сердца станет ускорять исход души моей: Господи, помилуй меня.
Когда смертная бледность лица моего и холодеющее тело мое поразит страхом близких моих: Господи, помилуй меня.
Когда зрение мое помрачится и пресечется голос, окаменеет язык мой: Господи, помилуй меня.
Когда страшные призраки и видения станут доводить меня до отчаяния в Твоем милосердии: Господи, помилуй меня.
Когда душа моя, пораженная воспоминаниями моих преступлений и страхом суда Твоего изнеможет в борьбе с врагами моего спасения, силящимися увлечь меня в область мрака мучений: Господи, помилуй меня.
Когда смертный пот оросит меня, и душа с болезненными страданиями будет отдаляться от тела: Господи, помилуй меня.
Когда смертный мрак закроет от мутного взора моего все предметы мира сего: Господи, помилуй меня.
Когда в теле моем прекратится все ощущение, оцепенеют жилы и окаменеют мышцы мои: Господи, помилуй меня.
Когда до слуха моего не будут уже доходить людские речи и звуки земные: Господи, помилуй меня.
Когда душа предстанет лицу Твоему, Боже, в ожидании Твоего назначения: Господи, помилуй меня.
Когда стану внимать праведному приговору суда Твоего, определяющего вечную участь мою: Господи, помилуй меня.
Когда тело, оставленное душею, сделается добычей червей и тления и, наконец, весь состав мой превратится в горсть праха: Господи, помилуй меня.
Когда трубный глас возбудит всех при втором Твоем пришествии и раскроется книга деяний моих: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного раба Твоего (имя). В руце Твои, Господи, предаю дух мой. Аминь.

Святой великомученице Варваре

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ре! Блаже́нна еси́, я́ко преми́рная му́дрости Бо́жия пло́ть и кро́вь не яви́ тебе́, но Са́м Бо́г Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дще́рь Себе́ возлю́бленную прия́т: за тле́нное земна́го име́ния насле́дие — пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическими упокое́нием Небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме и́х а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ Небе́сному уневе́щенная де́во, Его́ же добро́ты твоея́ рачи́теля име́ти жела́ющи, всю́ себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки у́тварьми дража́йшими потща́лася еси́ украси́ти: да та́ко, я́ко жена́ ве́рна главе́ свое́й му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х. Его́ же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́, и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Ду́х на тебе́ почи́л е́сть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти науче́на, вся́ ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губная отри́нула еси́, и еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: Тро́ицу чту́, еди́но Божество́. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне́, предста́тельнице моя́, я́ко да и а́з всегда́ тро́йственною, ве́ры, любве́ и наде́жды, ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю доброде́телию. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х де́л еле́а: ты́, му́драя де́во, страда́льческую пло́ть твою́, кро́ве испо́лнену и ра́нами проливающуюся, а́ки свети́льник иму́щая, да́ждь от еле́а твоего́, да те́м душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся и а́з, недосто́йный ра́б тво́й (и́мя) по тебе́ вни́ти в черто́г небе́сный. Пресе́льник а́з е́смь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́: бла́г ве́чных насле́днице и блаже́нная обе́да в Ца́рствии Небе́сном прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, трапе́зы боже́ственныя угоще́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра, жела́емаго сподо́би мя́ напу́тствования: и егда́ в коне́ц сно́м сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ а́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко да благода́тию боже́ственных Те́ла и Кро́ве Та́йн укрепле́н, прейду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий пу́ть сме́рти, да́же до го́ры небе́сныя: и та́мо, Его́же ты́ чрез три́ о́кна ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу Узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети, и сла́вити Его́ в несконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Псалом 38

Псалом 38 Псалтири представляет собой размышление о природе человеческой жизни, ее кратковременности и месте каждого человека в этом мире. В своих словах Давид отражает осознание того, что жизнь человека на земле является временной и хрупкой. Он говорит о том, как быстро проходит время и как быстро уходят годы. Царь признает свои прегрешения и грехи перед Богом, осознавая, что только Он может простить и помочь ему. В конце псалма Давид признает свою зависимость от Бога и свою немощь перед Ним. Он призывает Господа просветить его и дать ему понимание о том, что на самом деле имеет истинную ценность в жизни.

 • Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим». Я поставил для уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною.
 • Я стал нем, и смирился, и смолчал, как не имеющий благ, и боль моя возобновилась.
 • Согрелось сердце моё во мне и в размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языком моим:
 • «Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне».
 • Вот, Ты пядями размерил дни мои, и естество моё — как ничто пред Тобою; впрочем, всё — тщета, всякий человек живущий.
 • Подлинно, как призрак, преходящ человек, только напрасно волнуется; копит и не знает, для кого он то соберёт.
 • И ныне, кто — терпение моё? Не Господь ли? И естество моё — от Тебя.
 • От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты отдал меня!
 • Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так.
 • Отклони от меня удары Твои, ибо от крепости руки Твоей я исчез.
 • В обличениях за беззаконие Ты наставил человека и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета — всякий человек!
 • Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему внемли, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и пришелец, как все отцы мои.
 • Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и уже не будет меня.

Заупокойный помянник схиигумена Саввы

Помяни́, Го́споди, души́ усо́пших рабо́в Твои́х, новопреста́вленных в сей день, в сей час, в сей моме́нт от сего́ ми́ра отоше́дших в наде́жде воскресе́ния: в огне́ сгоре́вших, в воде́ уто́пших, в пути́ заме́рзших, от гла́да, без покая́ния и Прича́стия уме́рших и за правосла́вную ве́ру живо́т свой положи́вших, сиро́т, ни́щих и не иму́щих бли́зких о е́же моли́тися о них, ста́рцев, ста́риц, подви́жников, пра́отцев, отцо́в и матере́й, бра́тьев и сесте́р на́ших и всех, о ком проси́ли моли́тися, имена́ И́же Ты ве́си, Го́споди; помяни́ всех на́ми помина́емых (имена)

Молитвы за всякого усопшего христианина

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва об усопшем до 40 дней

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго новопреста́вленнаго раба́ Твоего́ (раб Твои́х) (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва об усопшем после 40 дней

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва об упокоении скончавшихся после продолжительной болезни

Го́споди, Го́споди! Пра́веден еси́ Ты́, и су́д Тво́й пра́веден: Ты́, в предвечной Свое́й Прему́дрости, положи́л еси́ преде́л жи́зни на́шея, его́же никто́же пре́йдет. Прему́дры Твои́ зако́ны, неизследимы путие́ Твои́! Ты́ повелева́еши а́нгелу сме́рти изъя́ти от те́ла ду́шу у младе́нца и ста́рца, у му́жа и ю́ноши, у здра́ваго и больна́го по несказа́нным и недове́домым на́м судьба́м Твои́м; но ве́руем, я́ко на сие́ е́сть Твоя́ свята́я во́ля, зане́, по суду́ пра́вды Твоея́, Ты́, Преблаги́й Го́споди, я́ко прему́дрый и всемогу́щий и всеве́дущий Вра́ч ду́ш и теле́с на́ших, боле́зни и неду́ги, беды́ и злоключе́ния посыла́еши челове́ку, я́ко врачевство́ духо́вное. Ты́ поража́еши его́ и исцеля́еши, умерщвля́еши в не́м ме́ртвенное и оживотворяеши безсме́ртное, и, я́ко чадолюби́вый Оте́ц, наказу́еши, его́же прие́млеши: мо́лим Тя́, Человеколю́бче Го́споди, приими́ преста́вльшагося к Тебе́ раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́) (и́мя), его́же (ю́же) взыска́л еси́ человеколю́бием Свои́м, наказа́вый тя́жкою боле́знию теле́сною, во е́же спасти́ ду́шу от боле́зни сме́ртныя; и а́ще вся́ сия́ прия́л(-ла) е́сть от Тебе́ со смиренному́дрием, терпе́нием и любо́вию к Тебе́, я́ко вседетельному Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, яви́ у́бо ему́ (е́й) дне́сь бога́тую ми́лость Твою́, я́ко претерпе́вшему(-ей) вся́ сия́ гре́х свои́х ра́ди. Вмени́ ему́ (е́й), Го́споди, сию́ привре́менную тя́жкую боле́знь в не́кое наказа́ние за прегреше́ния, соде́янныя в се́й юдо́ли пла́ча, и исцели́ ду́шу его́ (ея́) от неду́гов грехо́вных. Поми́луй, Го́споди, поми́луй взысканнаго(-ую) Тобо́ю, и, наказаннаго(-ую) вре́менно, молю́ Тя́, не накажи́ лише́нием ве́чных Твои́х небе́сных бла́г, но сподо́би его́ (ю́) наслажда́тися и́ми во Ца́рствии Твое́м. А́ще же усопший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), не разсужда́я в себе́, чесо́ ра́ди бы́сть сие́ прикосновение целительныя и промыслительныя Десни́цы Твоея́, стро́потно что́ рече́ в себе́, или́, по неразу́мию своему́, возропта в се́рдце свое́м, я́ко бре́мя сие́ возмни себе́ неудобоносимым, или́, по не́мощи естества́ своего́, стужаше долгою боле́знию и огорчи́ся злоключением, мо́лим Тя́, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве Го́споди, прости́ ему́ (е́й) сия́ согреше́ния по безпредельной Твое́й ми́лости и безприкла́дному Твоему́ милосе́рдию к на́м гре́шным и недосто́йным раба́м Твои́м, прости́ ра́ди любви́ Твое́й к ро́ду челове́ческому; а́ще ли же беззако́ния его́ (ея́) превзыдо́ша главу́ его́ (ея́), боле́знь же и неду́ги не подвиго́ша его́ (ю́) к по́лному и и́скреннему покая́нию, умоля́ем Тя́, Нача́льниче жи́зни на́шея, умоля́ем Твои́ми искупительными заслугами, поми́луй и спаси́, Спа́се, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́) от ве́чныя сме́рти. Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! Ты́, по ве́ре в Тя́, дарова́л еси́ проще́ние и отпуще́ние грехо́в, дарова́в поми́лование и исцеле́ние тридесятиосмилетнему разсла́бленному, егда́ ре́кл еси́: «Отпуща́ются тебе́ греси́ твои́»; с се́ю же ве́рою и упова́нием на Твою́ бла́гость, прибега́ем к Твоему́, о Иису́се Преще́дрый, неизрече́нному милосе́рдию и во умиле́нии се́рдца на́шего мо́лим Тя́, Го́споди: рцы́ у́бо и дне́сь та́ко сло́во поми́лования, сло́во отпуще́ния грехо́в усо́пшему(-шей), приснопоминаемому(-мой) на́ми рабу́ Твоему́ (ра́бе Твое́й) (и́мя), да исцелеет духо́вне, и да всели́тся в ме́сте све́тле, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, и да пременя́тся та́мо боле́зни и неду́ги его́ (ея́), сле́зы страда́ний и скорбе́й в исто́чник ра́дости о Ду́се Свя́те. Ами́нь.

Молитва за скончавшихся внезапной смертью

Неисповедимые судьбы Твои, Господи! Не исследованы пути Твои! Ты даёшь дыхание любому творению и всё привёл от небытия в бытие, Ты одному посылаешь Ангела смерти в день, его же не знает, и час, его же не ожидает; иного же похищаешь из руки смерти, даруешь ему жизнь при последнем издыхании; другого долго терпишь и даёшь время на покаяние; иного же, словно колос, тотчас, во одно мгновение ока, сечёшь мечом смерти; другого ударяешь громом и молнией, иного сжигаешь огнём, другого отдаёшь в пищу лесным животным; иных Ты повелеваешь поглотить волнам и пучине морской и пропастям земным, других похищаешь смертельными болезнями, когда смерть, словно жнец, который жнёт и разлучает, отца или мать от своих детей, брата от брата, мужа от жены, младенца отрывает от груди матери, бездыханно повергает сильных земли, богатых и убогих. Что это? Дивный и не постигаемый нашим умом Твой промысел, Боже!

Но Господи, Господи! Ты только Один знаешь всё, для чего это нужно и для чего это было, когда раб Твой (имя) в одно мгновение ока был поглощён смертью, когда та зевнула. Если наказываешь за многое и тяжёлы его грехи, молим Тебя, Много Милостивого и Всемилостивого Господа, да не яростию Своею осудишь его и безвозвратно накажешь, но, по благости Своей и по несравненной милости Своей, яви ему великую милость Свою в прощении и оставлении грехов.

Если же усопший раб Твой в сей жизни вспоминал о Судном Дне, познавая своё окаянство и желая принести Тебе плоды достойного покаяния, но не успел сего достигнуть, был позван Тобою в день, которого не знал, и в час, которого не ждал, поэтому молим Тебя, Преблагий и Премилостивый Господь, не произведённое покаяние, которое видели очи Твои, и неоконченное дело спасения его исправь, устрой, соверши Своею неизреченною благостию и человеколюбием; одну имеем надежду на Твое бесконечное милосердие: у Тебя суд и наказание, у Тебя правда и неиссякаемая милость; Ты наказываешь, а вместе с тем и милуешь; бьешь, а вместе с тем и принимаешь; прилежно молим Тебя, Господь и Бог наш, не наказывай внезапно позванного к Тебе Страшным Твоим Судом, но пощади, пощади его и не отвергни от Своего Лица!

О, страшно внезапно попасть в Твои руки, Господи, и предстать на Твой нелицеприятный Суд! Страшно предстать перед Тобой без благодатного напутствия, без Покаяния и причащения Святых Твоих страшных и животворящих Тайн, Господи!

Если внезапно усопший непристано поминаемый нами раб Твой многогрешный, повинный осуждению на Твоём праведном суде, молим Тебя, прояви милосердие над ним, не осуди его на вечные муки, вечную смерть; потерпи нас ещё, дай нам как можно больше дней, чтобы молиться Тебе во все дни о рабе Твоём, до тех пор пока Ты услышишь нас и возьмёшь внезапно отшедшего к Тебе по милости Твоей; и дай нам, Владыка, омыть грехи его наши слезами раскаянием и воздыханием о их совершении перед Тобою, да не будет низведен из-за грехов своих на место мучения раб Твой (имя), но да поселится в место покоя.

Ты Сам, Господи, повелеваешь стучаться в двери милосердия Твоего, молим Тебя, Прещедрый Царь, и не перестаём умолять Твоё милосердие и взывать с кающимся Давидом: Помилуй! Помилуй раба Твоего, Боже, по великой Твоей милости!

Если же Тебе недостаточно молитв слов наших, после малого нашего моления, умоляем Тебя, Господи, верой в спасительные заслуги Твои, упованием на искупительную и чудодейственную силу Твоей жертвы, принесённой Тобой за грехи всего мира; молим Тебя, о Сладчайший Иисус! Ты — Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира и распинается ради нашего спасения! Молим Тебя, Спасителя и Искупителя нашего, спаси, и помилуй, и избави от вечной муки душу непристано поминаемого нами внезапно усопшего раба Твоего (имя), не оставь его погибнуть навсегда, но сподоби достигнуть тихого пристанища Твоего, и упокой там, где все Твои святые упокоеваются.

Вместе же молим Тебя, Господь и Бог наш Иисус Христос, Своей милостью прими и всех внезапно преставльшихся к Тебе рабов Твоих (имена), их же покрыла вода, схватило землетрясение, убили убийцы, попал в огонь или умерли от града, снега, мороза, голода и от бури, попала гром с молнией, поразила смертельная болезнь, или по какой-либо иной умерли причине, по Твоей воле и допущению, молим Тебя, прими их под Свою милость и воскреси их в жизнь вечную, святую и блаженную. Аминь.

Молитва на исход души

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, И́же все́м челове́ком хотя́й спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́, не хотя́й сме́рти гре́шному, но обраще́ния и живота́: мо́лимся, и ми́ли ся Ти́ де́ем, ду́шу раба́ Твоего́ (и́мя) от вся́кия у́зы разреши́ и от вся́кия кля́твы свободи́, оста́ви прегреше́ния ему́, я́же от ю́ности, ве́домая и неве́домая, в де́ле и сло́ве, и чи́сто испове́данная, или́ забве́нием, или́ студо́м утае́ная. Ты́ бо еди́н еси́ разреша́яй свя́занныя и исправля́яй сокруше́нныя, наде́жда ненача́емым, моги́й оставля́ти грехи́ вся́кому челове́ку, на Тя́ упова́ние иму́щему. Ей, человеколюби́вый Го́споди повели́, да отпу́стится от у́з плотски́х и грехо́вных, и приими́ в ми́р ду́шу раба́ Твоего́ сего́ (и́мя) и поко́й ю́ в ве́чных оби́телех со святы́ми Твои́ми, благода́тию единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Другие молитвы

  Напишите свою молитву