Акафистник

Акафисты

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:
Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м;
ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.
Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная;
ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.
Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная;
ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.
Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая;
ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.
Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние;
ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.
Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние;
ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 2

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: “Сей от ро́да На́шего есть”, исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:
Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием;
ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно.
Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая;
ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая.
Ра́дуйся, в тече́нии жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся;
ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая.
Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице;
ра́дуйся, от враг ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице.
Ра́дуйся, и нам гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты;
ра́дуйся, и нас недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных.
Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно;
ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 3

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю наде́жду свою́ на Тя возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О сем и мы Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:
Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мрак язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым;
ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хлеб Небе́сный.
Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды;
ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни.
Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние;
ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние.
Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние;
Ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную.
Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый;
ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный.
Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние;
ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 4

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ нам, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля душ на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся ны поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ нам таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти пе́ние:
Ра́дуйся, оби́тель дев под Ма́терний покро́в Твой ми́лостиво прие́мшая;
ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая.
Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о ней изрече́нное, ве́рно испо́лнившая;
ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в ней изво́лившая.
Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я;
ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я.
Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам;
ра́дуйся, вдов и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая.
Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых;
ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х.
Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая нас от грехо́вных собла́знов ми́ра;
ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй всех к Тебе́ притека́ющих.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев Тя, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный день Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х дев, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ним, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи нас вопи́ти Тебе́:
Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во;
ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.
Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних;
ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний.
Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных;
ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим.
Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая;
ра́дуйся, собо́р святы́х дев с Собо́ю приве́дшая.
Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая;
ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту удосто́ившая.
Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая;
ра́дуйся, с ним и вся ны духо́вно возвесели́вшая.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 6

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо есть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы днесь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ниц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ ей прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:
Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й;
ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго ей обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́.
Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м;
ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м.
Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и лик святы́х дев с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая;
ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая.
Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая;
ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние.
Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние;
ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота.
Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние;
ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 7

Хотя́щим нам, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ нам сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ нас ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро нам подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: той бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти ра́достно:
Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго перве́йшее украше́ние;
ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние.
Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным;
ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную.
Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и печа́льных;
ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных.
Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство;
ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве.
Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная;
ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я.
Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и основа́ние;
ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 8

Стра́нно есть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся до́брая и поле́зная да́руеши нам, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стинну многоблагоутро́бная Ма́ти чад Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от нас благохвале́нии таковы́ми:
Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая;
ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая.
Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная;
ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная.
Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо;
ра́дуйся, огорче́нных отра́до.
Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище;
ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние.
Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние;
ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми всех удивля́ющая.
Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю нас посеща́ющая;
ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся всем хотя́щая.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 9

Вси ро́ди христиа́нстии и́мут Тя, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити нас си́рых и безпомо́щных, та́ко и до днесь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя си́це:
Ра́дуйся, луно́ по́лная, нощь грехо́в на́ших просвеща́ющая;
ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу страсте́й на́ших разгоня́ющая.
Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших;
ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих.
Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия;
ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние.
Ра́дуйся, оби́тель дев благоустро́ившая пречу́дно;
ра́дуйся, я́вльшая ей Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м.
Ра́дуйся, упова́ющим на Тя коне́ц благи́й да́рующая;
ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя непосрамля́ющая.
Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х;
ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во,
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 10

Спаси́телю Бо́гу плоть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти нас, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя, Всеблага́я, не попусти́ и нам гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ нам держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви нас на покая́ние и целому́дренное житие́, да благода́рно Тебе́ зове́м:
Ра́дуйся, приста́нище ти́хое пловце́м жите́йскаго мо́ря;
ра́дуйся, прибе́жище благооти́шное утомле́нным бу́рею страсте́й.
Ра́дуйся, Спору́чнице покая́ния гре́шных;
ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примире́ние.
Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго изве́стное умоле́ние;
ра́дуйся, всежела́тельное и всесла́дкое святы́х утеше́ние.
Ра́дуйся, Го́рних А́нгельских во́инств удивле́ние;
ра́дуйся, му́ченических све́тлых полко́в непрестаю́щее велича́ние.
Ра́дуйся, пра́ведных жен всевеселя́щее ра́дование;
ра́дуйся, дев святы́х ве́нче.
Ра́дуйся, преподо́бных многопе́тая сла́во.
ра́дуйся, святи́телей в пра́вей ве́ре укрепле́ние.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Богоро́дице Пречи́стая, свято́ю и многочуде́сною ико́ною Твое́ю осеня́еми и моли́твами ста́рца Серафи́ма укрепля́еми. О держа́вном же заступле́нии Твое́м ра́дующеся, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, озаря́еши мра́чныя на́ша ду́ши среди́ суеве́рия и неве́рия на́ших дней. Зря́ще же ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ико́ны Твоея́ нам источа́емыя, Всеблага́я, и припа́дающе к ней, си́це Тебе́ вопие́м:
Ра́дуйся, Правосла́вия утвержде́ние;
ра́дуйся, ве́ры Христо́вы распростране́ние.
Ра́дуйся, ересе́й и раско́лов посрамле́ние;
ра́дуйся, неве́рия искорене́ние.
Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми ве́рныя утеша́ющая;
ра́дуйся, милосе́рдием Твои́м гре́шники неоставля́ющая.
Ра́дуйся, в час кончи́ны упова́ющим на Тя помога́ющая;
ра́дуйся, лю́бящим Тя любо́вию свято́ю воздаю́щая.
Ра́дуйся, в ско́рбех и беда́х на по́мощь ускоря́ющая;
ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя врачу́ющая.
Ра́дуйся, скоропослушли́вая к моли́твам смире́нным;
ра́дуйся, проше́ния блага́я предваря́ющая исполне́нием.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия от и́коны Твоея́, Богоро́дице Де́во, исходя́щая, осеня́ет оби́тель дев, избра́нником Твои́м Серафи́мом собра́нную и устро́енную до́бре. Сию́ ико́ну Твою́, я́ко зало́г благоволе́ния Твоего́, ди́вно стяжа́вше, сла́вим и велича́ем Тя, Влады́чице преми́лостивая, и ра́бски вопие́м всех Творцу́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще милосе́рдие Твое́ неисче́тное и мно́гая Твоя́ чудеса́, Де́во Всепе́тая, ра́дуемся мы гре́шнии, зря́ще на ико́не лик Тво́й святы́й, умиле́ния преиспо́лненный, и́же и в на́ша ду́ши умиле́ние влива́ет и к моли́твам усе́рдным нас привлека́ет, да си́це Тебе́ взыва́ем:
Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный челове́ком израсти́вшая;
ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже сни́де Бог.
Ра́дуйся, Горо́ несеко́мая, усыре́нная Ду́хом Святы́м;
ра́дуйся, Ски́ние селе́ния Вы́шняго.
Ра́дуйся, Свята́я Святы́х превосходя́щая;
ра́дуйся, Клеще́ та́инственная, угль Божества́ неопа́льно прие́мшая.
Ра́дуйся, хла́дная сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду воспламеня́ющая;
ра́дуйся, нечистоту́ душ на́ших благода́тию очища́ющая.
Ра́дуйся, на по́двиги духо́вныя неви́димо нас укрепля́ющая;
ра́дуйся, исполня́ти веле́ния Христо́ва нам помога́ющая.
Ра́дуйся, душевре́дныя на́выки в нас искореня́ющая.
ра́дуйся, стра́сти душетле́нныя попаля́ющая.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 13

О Всепе́тая Ма́ти! О Цари́це всеми́лостивая! Богоро́дице Всеблага́я! Умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити нас гее́нны о́гненныя и сподо́бити спасе́нных ча́сти, да со избра́нными воспое́м Ему́ во ве́ки: Аллилу́ия.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:
Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м;
ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.
Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная;
ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.
Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная;
ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.
Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая;
ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.
Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние;
ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.
Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние;
ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.
Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Моли́тва

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния сокро́вище и ми́лости исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, пода́ждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не лиши́ нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Акафисты Богородице пред иконами