Акафистник

Акафисты

Акафист святому праведному Алексию, пресвитеру Московскому

Конда́к 1

Избра́нный уго́дниче Христо́в и вели́кий в ско́рбех помо́щниче, пра́ведне о́тче Алекси́е! К тебе́ я́ко те́плому предста́телю мы гре́шнии со дерзнове́нием притека́ем и умиле́нно взыва́ем: умоли́ о нас всеси́льнаго Бо́га, не попусти́ти нам блужда́ти по распу́тием грехо́вным, но просвети́ти сердца́ на́ша све́том твоея́ любве́, да зове́м ти: Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц яви́ в рожде́нии твое́м моли́твенное заступле́ние святи́теля Филаре́та, егда́, не могу́щи ма́тери разроди́тися тобо́ю, роди́тель твой притече́ к нему́, и того́ моли́твою вшел еси́ в мир сей во вре́мя соверше́ния Боже́ственныя Евхари́стии, показу́я тем, я́ко бу́деши вели́кий служи́тель та́инств церко́вных. Сего́ ра́ди взыва́ем ти:
Ра́дуйся, святи́телем Филаре́том благослове́нный и воспита́нный;
ра́дуйся, от пеле́н того́ подви́жническому житию́ научи́выйся.
Ра́дуйся, о́трасль роди́телей пречестны́х, плод благи́й прине́сшая;
ра́дуйся, я́ко изде́тска гла́сом свои́м Бо́га прославля́л еси́.
Ра́дуйся, благогове́ние и любо́вь ко слу́жбам Бо́жиим от отца́ унасле́дивый;
ра́дуйся, от ма́тере твоея́ странноприи́мство и попече́ние о бли́жних восприе́мый.
Ра́дуйся, ушеса́ своя́ к пе́нию церко́вному от рожде́ния приклони́вый;
ра́дуйся, во е́же не ви́дети суеты́, очеса́ своя́ в го́рняя впери́вый.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 2

Ви́дя Человеколю́бец Госпо́дь широту́ се́рдца твоего́, гото́ваго послужи́ти бли́жним свои́м, яви́ в благослове́нии ма́тери твоея́ во́лю Свою́, да бу́деши не врач теле́с, но па́стырь Це́ркве Христо́вы, врачу́яй ду́ши притека́ющих к тебе́; темже вси лю́дие, ви́дящии до́брое па́стырство твое́, взыва́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2

Ра́зумом Боже́ственным просвеще́н, узре́л еси́ путь спасе́ния во отсече́нии во́ли своея́, егда́ поста́влен был еси́ приче́тником во храм Богома́тере, с ве́лиим терпе́нием восприя́л еси́ суровство́ нача́льствующаго, и та́ко возрасти́л еси́ в се́рдце твое́м пло́д Христо́ва смире́ния. Многоле́тнее твое́ терпе́ние сла́вяще, возглаша́ем ти та́ко:
Ра́дуйся, послу́шниче усе́рдный;
ра́дуйся, я́ко Бо́гу рабо́тал еси́ неле́ностно.
Ра́дуйся, укоре́ния и поруга́ния я́ко Бо́жие изволе́ние восприе́мый;
ра́дуйся, осужда́ти и укоря́ти други́х всегда́ избега́яй.
Ра́дуйся, облича́ющих нас я́ко благоде́тели почита́ти поуча́яй;
ра́дуйся, ра́ди бла́га бли́жних свои́х себе́ утесня́ти призыва́яй.
Ра́дуйся, благи́м супру́жеством свои́м и нам о́браз честна́го бра́ка яви́вый;
ра́дуйся, в супру́жнице твое́й до́браго помо́щника на пути́ Христо́вом обреты́й.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго обре́те в тебе́ сосу́д че́стен и по посвяще́нии во иере́я продолжа́ше вести́ тя чрез горни́ло испыта́ний. Служи́л бо еси́ не в ве́си да́льней, я́коже хотя́ше, но во гра́де Москве́, в це́ркви ма́лаго прихо́да, иде́же осмь лет богомо́льцев не име́в, николи́же возропта́л еси́. Ны́не же предстои́ши со дерзнове́нием Престо́лу Бо́жию, поя́ песнь: Аллилу́иа.

И́кос 3

Име́я тща́ние к соверше́нию служб церко́вных, на ки́йждо день служе́ние Боже́ственныя Литурги́и учини́л еси́ и к покро́ву Богома́тере и засту́пничеству святи́теля Никола́я прибега́я, весь путь жития́ твоего́ моли́твою озари́л еси́. Сего́ ра́ди воспева́ем тя си́це:
Ра́дуйся, служи́телю алтаря́ ре́вностный;
ра́дуйся, я́ко бо́дрствовал еси́ в моли́твенном по́двизе непреста́нно.
Ра́дуйся, в Бо́зе все упова́ние твое́ полага́вый;
ра́дуйся, в до́лгих испыта́ниих непоколеби́м пребы́вый.
Ра́дуйся, я́ко крест на пе́рси прие́м, плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́ Христа́ ради распина́л еси́;
ра́дуйся, я́ко по возложе́нии епитрахи́ли на вы́ю твою́, да́ры Ду́ха Свята́го неоску́дно преподава́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко по́ясом препоя́сав чре́сла своя́, зау́тра на ни́вы де́лания Госпо́дня изше́л еси́;
ра́дуйся, я́ко взе́мся за ра́ло Христо́во, не направля́л еси́ вспять стопы́ твоя́.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 4

Бу́рю мо́ря жите́йскаго, сластолю́бием, зло́бою и горды́нею волну́емаго, всем житие́м твои́м науча́л еси́ преплыва́ти в кораблеце́ покая́ния, да и мы, явля́юще живу́ю ве́ру и тре́петную любо́вь ко Го́споду, сподо́бимся воспева́ти Ему́ и на небесе́х песнь хвале́бную: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́ша о богоуго́днем житии́ твое́м, нача́ша прибега́ти к тебе́ и́щущии спасе́ния, обрета́юще в тебе́ чадолюби́ваго отца́ и уте́шителя, ты же неле́ностно поуча́л еси́ я́ покая́нию и служе́нию бли́жним самоотрече́нному. Темже и нас, я́коже и чад твои́х, научи́ и́стинному де́ланию на па́житех душ на́ших, да сла́вим тя благодаря́ще:
Ра́дуйся, в век оскуде́ния благоче́стия несокруши́мым сосу́дом ве́ры яви́выйся;
ра́дуйся, неле́ностным пропове́данием се́мена благи́х дея́ний се́явый.
Ра́дуйся, я́ко всем скорбя́щим и отча́явшимся глаша́тай любве́ Бо́жия был еси́;
ра́дуйся, я́ко любо́вию свое́ю ожесточе́нных зло́бою к покая́нию обраща́л еси́.
Ра́дуйся, науча́яй во всех челове́цех о́браз Бо́жий почита́ти;
ра́дуйся, призыва́яй почи́вших неуста́нно помина́ти.
Радуйся, не отрева́я немощны́х, по си́ле их де́лание им полага́вый;
ра́дуйся, в постоя́нстве ма́лаго де́лания зало́г духо́внаго возраста́ния указа́вый.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 5

Звезда́ еси́, на небесе́х свя́тости возсия́вшая, све́тиши све́тло, в со́нме пра́ведных и испове́дников Церкве́ Ру́сския зе́млю на́шу просвеща́я, темже, зря́ще тя, пра́ведне о́тче Алекси́е, прославля́ем просла́вльшаго тя Го́спода, зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5

Ви́дя, ми́лостиве о́тче, о́крест тебе́ в нищете́ живу́щия, подава́л еси́ им, ели́ко имя́ше, упова́я, я́ко не оста́вит Госпо́дь и дом твой. Даждь и нам стяжа́ти се́рдце милосе́рдное и научи́ ны невозбра́нно внима́ти во́ли Бо́жией, да восхваля́юще глаго́лем ти сицева́я:
Радуйся, я́ко к сокро́вищам земны́м не прилепля́лся еси́;
ра́дуйся, я́ко небе́сное бога́тство стяжа́л еси́.
Ра́дуйся, милосе́рдием ду́ши на́ша обогаща́ти науча́яй;
ра́дуйся, некра́домое бога́тство ве́рным испроша́яй.
Ра́дуйся, све́том Трисо́лнечным сердца́ челове́ческая просвеща́яй;
ра́дуйся, вы́ну о по́льзе душе́вней пеки́йся.
Ра́дуйся, рачи́телю целому́дрия;
ра́дуйся, храни́телю чистоты́.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 6

Пропове́дал еси́ па́стве свое́й покая́ние и вкуше́ние безсме́ртныя Трапе́зы А́гнчия, да не вза́лчут бо́лее страсте́й, но воспри́имут мир и любо́вь Христо́вы и поуча́тся люби́ти бли́жних свои́х с самоотверже́нием и утесне́нием себе́, да бла́го им бу́дет, и да взыва́ют ра́достне: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́л еси́ в первопресто́льнем гра́де Москве́ глаша́тай жи́зни неветша́ющия, дре́вним отце́м, в пусты́нех подвиза́вшимся, подо́бный; лю́дем бо, в суете́ пребыва́ющим и разли́чными злоуче́нии прельща́емым, возвеща́л еси́ любо́вь, милосе́рдие и пра́вду Бо́жию. Таково́му о тебе́ Бо́жию смотре́нию дивя́щеся, вопие́м ти:
Ра́дуйся, неуста́нный пропове́дниче любве́ к Бо́гу и бли́жним;
ра́дуйся, я́ко апо́стольски наставля́л еси́ друг дру́га тяготы́ носи́ти.
Ра́дуйся, во гра́де я́ко в пусты́ни живы́й;
ра́дуйся, пусты́ню гра́да бога́тством слез твои́х ороша́яй.
Ра́дуйся, я́ко пожи́л еси́ в ми́ре преми́рно;
ра́дуйся, я́ко вы́ну предстоя́л еси́ Христу́.
Ра́дуйся, ожесточе́нная сердца́ теплото́ю твоея́ любве́ возде́лавый;
ра́дуйся, и ны́не душе́вный поко́й стра́ждущим обрета́ти помога́яй.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь поста́вити тя в тру́дную годи́ну уте́шителя скорбя́щих и стра́ждущих, посла́ тебе́ скорбь вели́кую в тя́жцей боле́зни и сме́рти супру́жницы твоея́, да ничто́ уже́ земно́е не связу́ет се́рдца твоего́, но да приложи́ши к ре́вности ре́вность и прии́меши благода́ть воз благода́ть, науча́я пе́ти всех: Аллилу́иа.

И́кос 7

Но́вый путь ста́рчества духоно́снаго во гра́де Москве́ яви́ тебе́ Госпо́дь в словесе́х пра́веднаго Иоа́нна, пресви́тера Кроншта́дтскаго, указу́я, да воспри́имеши всю скорбь челове́ческую я́ко свою́, моли́твою и теплото́ю любве́ сию́ врачу́я. Темже и на́ша ско́рби отыми́ от нас, да ра́дующеся взыва́ем ти:
Ра́дуйся, пра́ведником кроншта́дтским на служе́ние стра́ждущим благослове́нный;
ра́дуйся, я́ко врач иску́сный душ челове́ческих яви́выйся.
Ра́дуйся, на стра́же ско́рбных серде́ц челове́ческих ста́вый;
ра́дуйся, па́стырем до́брым обраща́вшихся к тебе́ яви́выйся.
Ра́дуйся, заблу́ждших ове́ц к Пастыренача́льнику приведы́й;
ра́дуйся, от волко́в хи́щных тех неврежде́нны сохрани́вый.
Ра́дуйся, широто́ю любве́ твоея́ всех обыма́яй;
ра́дуйся, наде́яние в Бо́зе полага́ти науча́яй.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 8

Стра́нныя приима́ти тща́ся, при хра́ме свое́м прию́т сирота́м учреди́л еси́, назида́я их сло́вом и житие́м свои́м, да возраста́юще в благо́м попече́нии и любве́, благода́рственно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8

Весь Бо́гу предстоя́л еси́, пра́ведне о́тче Алекси́е, и, посреде́ люде́й пребыва́я, Тому́ рабо́тал еси́, николи́же суето́ю свя́занный. И нас, в суету́ погруже́нных, научи́ твоему́ в ми́ре преми́рному житию́, да усе́рдно тебе́ воспои́м:
Ра́дуйся, де́тскую мла́дость души́ твоея́ сохрани́вый;
ра́дуйся, то́ю млада́я сердца́ к Бо́гу приводи́вый.
Ра́дуйся, сиро́тствущим а́ки чадолю́бивая ма́терь яви́выйся;
ра́дуйся, овца́м слове́сным па́стырю преизря́днейший.
Ра́дуйся, ду́ши чад свои́х духо́вных для ве́чнаго живота́ порожда́яй;
ра́дуйся, от скверн ми́ра сего́ огражда́тися ча́да своя́ науча́яй.
Радуйся, чту́щим тя ве́рный пред Бо́гом хода́таю;
ра́дуйся, призыва́ющим тя непрело́жное упова́ние.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 9

Всем, притека́ющим к тебе́ в ско́рби, наста́вник изря́дный яви́лся еси́, о́тче Алекси́е, подвиза́я лю́ди к покая́нию и самоукоре́нию, терпе́нию же в ско́рбех неистощи́мому, да за вся сия́ благодаря́ще, Бо́гу пою́т: Аллилу́иа.

И́кос 9

Вити́йствующий язы́к умо́лче, зря, ка́ко ты, ста́рче Алекси́е, служе́ние свое́ в простоте́ соверша́я и му́дрость ве́ка сего́ посрамля́я, вся́ку горды́ню челове́ческую я́ко прах от лица́ ве́тра возмета́л еси́. Сего́ ра́ди похваля́ем тя си́це:
Ра́дуйся, я́ко не хитросплете́нием слове́с, но си́лою пра́вды Бо́жия ду́ши врачева́л еси́;
ра́дуйся, я́ко вознесе́нную горды́ню ве́ка сего́ смире́нием сокруша́л еси́.
Ра́дуйся, словесы́ свои́ми не кре́пость челове́ческую, но си́лу Бо́жию яви́вый;
ра́дуйся, я́ко нестаре́ющую му́дрость ева́нгельскую жи́ву и де́йственну показа́вый.
Ра́дуйся, испо́лненный ре́вности по Бо́зе Вседержи́теле;
ра́дуйся, уста́вов церко́вных ре́вностный храни́телю.
Ра́дуйся, иску́сный пробужда́телю со́вести челове́ческия;
ра́дуйся, я́ко всем бысть вся, да спасе́ши ду́ши, Бо́гом тебе́ вруче́нныя.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 10

Спасе́ния несть во преселе́нии в хлеборо́дныя зе́мли, егда́ глад, мор и междоусо́бныя бра́ни постига́ют страну́ на́шу, та́ко глаго́лал еси́, о́тче, и тру́дности учи́л еси́ приима́ти я́ко вразумле́ние Бо́жие, за умноже́ние беззако́ния попуще́нное, и непреста́нно в покая́нии взыва́ти: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ непоколеби́мая упова́ния на Го́спода яви́лся еси́, о́тче Алекси́е, я́ко скала́ кре́пкая, пресеца́я треволне́ние жите́йское, малоду́шие и уны́ние в ду́шах люде́й, к тебе́ прибега́ющих и с любо́вию зову́щих ти:
Ра́дуйся, адама́нте ве́ры несокруши́мый;
ра́дуйся, зла́то в горни́ле ско́рбей очище́нное.
Ра́дуйся, разде́ливый с наро́дом ру́сским ско́рби, Бо́гом низпо́сланныя;
ра́дуйся, глад и хлад прие́мый я́ко наказа́ние Бо́жие.
Ра́дуйся, ку́пно с прихо́жаны хра́ма чу́до пла́ча ико́ны Богома́терни узре́вый;
ра́дуйся, наде́ждею на милосе́рдие Бо́жие стра́ждущия ду́ши врачева́вый.
Ра́дуйся, стра́ждущим в беда́х ско́рое поможе́ние;
ра́дуйся, призыва́ющим тя в ско́рбных обстоя́ниих щит и огражде́ние.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное прино́сим ти, о́тче досточу́дне, прославля́юще блаже́нную кончи́ну и погребе́ние твое́, моли́твами святи́теля и испове́дника Ти́хона, Патриа́рха Всеросси́йскаго, сопровожде́нное. Ве́руем, я́ко предстоя́т вку́пе во све́те невече́рнем Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 11

Светоза́рен свети́льник яви́лся еси́, ми́лости Бо́жия испо́лнен, и вели́кий купе́ц, умно́живый тала́нты, я́же даде́ тебе́ всех Бог, в житии́ бо твое́м яви́л еси́ да́ры прозре́ния и исцеле́ния, подвиза́я нас глаго́лати тебе́ похвалы́ сия́:
Ра́дуйся, я́ко от лет де́тских Го́споду ве́рен был еси́;
ра́дуйся, мно́гих даро́ваний от Него́ сподо́бивыйся.
Ра́дуйся, луча́ благода́ти, в ми́ре явле́нная;
ра́дуйся, ри́зами све́та Христо́ва оде́янный.
Ра́дуйся, с преподо́бным Серафи́мом помоги́й обрести́ сы́на ма́тери отча́явшейся;
ра́дуйся, я́ко и ны́не в тру́дных обстоя́ниих о нас к Бо́гу хода́тайствуеши.
Ра́дуйся, прозорли́востию и чудотворе́ньми лю́ди в ве́ре стоя́ти утверди́вый;
ра́дуйся, ду́ши, ве́ры не име́вшия, оте́ческим попече́нием и моли́твою к Бо́гу обрати́вый.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 12

Благода́ти испо́лнен, я́ко сосу́д Ду́ха Свята́го избра́нный, породи́л еси́ ду́хом мно́гая ча́да твоя́, да зря́ще житие́ их, о́крест живу́щия уразуме́ют, я́ко любо́вь в Бо́зе к бли́жнему зало́г ми́ра есть, и та́ко благода́рственно воззову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12

Пою́ще житие́ твое́ и прославле́ние, ве́руем, я́ко многомо́щно есть пред Престо́лом Влады́чним твое́ за ны хода́тайство, сокро́вище же многоце́нное мо́щи твоя́ иму́ще, к ним припа́даем я́ко к сосу́ду благо́дати неистощи́мому и согла́сно ублажа́ем тя:
Ра́дуйся, граждани́не Иерусали́ма небе́снаго;
ра́дуйся, благи́й наста́вниче, возрасти́вый ча́да своя́ во отце́в пресла́вных.
Ра́дуйся, я́ко был еси́ на земли́ хра́м живы́й, Го́сподеви посвяще́нный;
ра́дуйся, я́ко предстои́ши днесь Престо́лу Вседержи́теля.
Ра́дуйся, ста́рцев О́птинских собесе́дниче;
ра́дуйся, кроншта́дтскаго свети́льника сомоли́твенниче.
Ра́дуйся, я́ко общи́на твоя́ о́браз бысть купножи́тельства христиа́нскаго;
ра́дуйся, я́ко ча́да твоя́ свиде́тельством крове́й свои́х Христа́ испове́даша.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 13

О преди́вный па́стырю и те́плый о нас к Бо́гу моли́твенниче, пра́ведне о́тче Алекси́е! Не отри́ни нас немощны́х, соверша́ющих похва́льное пе́ние сие́, и научи́ во́лю Бо́жию неле́ностно твори́ти, да сподо́бимся и в бу́дущем ве́це благода́рственно воспева́ти Творцу́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц яви́ в рожде́нии твое́м моли́твенное заступле́ние святи́теля Филаре́та, егда́, не могу́щи ма́тери разроди́тися тобо́ю, роди́тель твой притече́ к нему́, и того́ моли́твою вшел еси́ в мир сей во вре́мя соверше́ния Боже́ственныя Евхари́стии, показу́я тем, я́ко бу́деши вели́кий служи́тель та́инств церко́вных. Сего́ ра́ди взыва́ем ти:
Ра́дуйся, святи́телем Филаре́том благослове́нный и воспита́нный;
ра́дуйся, от пеле́н того́ подви́жническому житию́ научи́выйся.
Ра́дуйся, о́трасль роди́телей пречестны́х, плод благи́й прине́сшая;
ра́дуйся, я́ко изде́тска гла́сом свои́м Бо́га прославля́л еси́.
Ра́дуйся, благогове́ние и любо́вь ко слу́жбам Бо́жиим от отца́ унасле́дивый;
ра́дуйся, от ма́тере твоея́ странноприи́мство и попече́ние о бли́жних восприе́мый.
Ра́дуйся, ушеса́ своя́ к пе́нию церко́вному от рожде́ния приклони́вый;
ра́дуйся, во е́же не ви́дети суеты́, очеса́ своя́ в го́рняя впери́вый.
Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Конда́к 1

Избра́нный уго́дниче Христо́в и вели́кий в ско́рбех помо́щниче, пра́ведне о́тче Алекси́е! К тебе́ я́ко те́плому предста́телю мы гре́шнии со дерзнове́нием притека́ем и умиле́нно взыва́ем: умоли́ о нас всеси́льнаго Бо́га, не попусти́ти нам блужда́ти по распу́тием грехо́вным, но просвети́ти сердца́ на́ша све́том твоея́ любве́, да зове́м ти: Ра́дуйся, пра́ведне ста́рче Алекси́е, уте́шителю бла́гостный.

Молитва 1‑я

К тебе́, о пра́ведне о́тче Алекси́е, мы, гре́шнии и недосто́йнии, притека́ем и со умиле́нием взыва́ем ти: при́зри ны́не ми́лостивно с высоты́ святы́я своея́ на Оте́чество на́ше и нас, тя прославля́ющих. Прие́мый в житии́ свое́м тя́готы люде́й и се́рдцем ми́лующим понесы́й ско́рби их, приими́ в моли́твенное твое́ предста́тельство и нас, грехми́ мно́гими обремене́нных и суето́ю ми́ра сего́ утружде́нных.В тебе́, о ди́вный ста́рче, просла́вися Госпо́дь, яви́в тя таи́нника ми́лости Бо́жия. Тя призыва́ем неотсту́пно: бу́ди врач душа́м и телесе́м на́шим, уныва́ющим уте́шитель, малоду́шным дерзнове́ние низпосли́, помраче́нных зло́бою всепроще́нию научи́, воздержа́нию спосо́бствуй. Воспламени́, благи́й де́лателю виногра́да Христо́ва, хла́дная сердца́ на́ша ре́вностию служе́ния твоего́, научи́ моли́тве непреста́нней и де́ятельней любви́ с утесне́нием себе́ бла́га ра́ди бли́жних на́ших. Укрепи́ моли́твами твои́ми ча́да Це́ркве на́шея, да поживе́м в любви́ и ми́ре, а вне огра́ды церко́вныя пребыва́ющия да уразуме́ют Христо́ву и́стину и вку́пе с на́ми просла́вят Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу и твое́ ми́лостивное предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О всечестны́й и преблаже́нный о́тче наш Алекси́е, ди́вный ста́рче Моско́вский и всея Це́ркви Ру́сския похвало́ и ра́дование! Ве́лию любо́вь ко Го́споду име́я, заве́ты ева́нгельския непрело́жно исполня́я, ду́шу твою́ за па́ству полага́л еси́, ми́лующим се́рдцем боле́знуя о всех, прося́щих твоея́ по́мощи. Приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, и я́ко в земне́м житии́ твое́м отира́л еси́ вся́ку слезу́, облегча́л еси́ вся́ку скорбь, та́ко и ны́не, милосе́рдый моли́твенниче и хода́таю наш, возьми́ тяготы́, боле́зни и ско́рби на́ша, испо́лни стра́ждущая сердца́ ра́достию, умоли́ Человеколю́бца Бо́га о проще́нии безчи́сленных прегреше́ний на́ших, да очи́стивше ду́ши покая́нием, к де́ланию до́брому присту́пим. Ей, ста́рче благи́й, бу́ди и нам па́стырь до́брый, наставля́я на стезю́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми безпоро́чно про́йдем путь жития́ на́шего и обря́щем Оте́чество Небе́сное, иде́же ты со А́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши Престо́лу Святы́я Тро́ицы, прославля́я Безнача́льнаго Отца́ со Единоро́дным Его́ Сы́ном и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Акафисты святым