Акафистник

Акафисты

Акафист священномученику Константину Богородскому (Голубеву)

Кондак 1

Избра́нный от сыно́в Росси́йских испове́дник бы́ти Христа́ Распя́таго, за Него́же пострада́вый да́же до кро́ве, послужи́л еси́ Бо́гу и бли́жним про́поведию Ева́нгельскою и тве́рдым стоя́нием в ве́ре правосла́вней, о́тче Константи́не, раско́ла искорени́телю и ересе́й низложи́телю. Восхваля́ем по́двиги и страда́ния твоя́, ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, заступа́й нас, любо́вию тебе́ зову́щих: Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц и всея́ ви́димыя тва́ри Созда́тель избра́ тя, свя́те Константи́не, в пропове́дника ве́ры правосла́вныя среди́ е́ресию или́ раско́лом одержи́мых. Ты же, я́ко до́брый во́ин Христо́в, Кресто́м Его́ вооруже́нный, со усе́рдием возвеща́л еси́ уче́ние Его́, те́мже слы́шиши от всех сицева́я:
Ра́дуйся, измла́да благоче́стием украше́нный;
ра́дуйся, житие́м твои́м от ю́ности явля́яй плод благоуха́нный.
Ра́дуйся, за́поведей Бо́жиих ре́вностный исполни́телю;
ра́дуйся, неве́рия и раско́ла че́стный обличи́телю.
Ра́дуйся, та́инств церко́вных соверши́телю благогове́йный;
ра́дуйся, ста́да Христо́ва па́стырю возлю́бленный.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 2

Ви́девше ча́да церко́вная тве́рдое стоя́ние твое́ в ве́ре правосла́вней, возлюби́ша тя, я́ко отца́ чадолюби́ва, па́че же возлюби́ша Го́спода, Его́же ты, о́тче, пропове́дал еси́, призыва́я всех воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, о́тче, от Бо́га, ка́ко противоста́ти па́губному раско́лов и ересе́й разделе́нию, труды́ твои́ми соде́ловая, да бу́дет еди́но ста́до и Еди́н Па́стырь. Те́мже мно́зи заблу́ждшии во огра́ду Ма́тере Це́ркве возврати́шася си́ми труды́ твои́ми и, па́ки спасе́ние узре́вше, возопи́ша к тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, раско́ла искорени́телю;
ра́дуйся, заблужде́ний расколоучи́телей обличи́телю.
Ра́дуйся, помраче́нныя умы́ а́ки мо́лния освети́вый;
ра́дуйся, свято́е послуша́ние в сердца́х стропти́вых насади́вый.
Ра́дуйся, пра́вую ве́ру мно́гими труды́ непрело́жно утверди́вый;
ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших на путь и́стины наста́вивый.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго, немощна́я врачу́ющая и оскудева́ющая восполня́ющая, оби́льно сни́де на тя, о́тче, егда́ митрополи́том Моско́вским Се́ргием в богоспаса́емый град Богоро́дск при́зван на служе́ние и священному́чеником Ти́хоном во иере́я поста́влен был еси́, да мно́гия ду́ши, в се́ти раско́ла уловле́нныя, спасе́ши и научи́ши всех правосла́вно воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Имы́й дарова́ния многоразли́чная от Го́спода, еще́ юн сый, нача́л еси́ ве́ру пра́вую заблу́ждшим пропове́дати и, Кресто́м Святы́м укрепля́емый, мно́го потруди́лся еси́, дабы́ ве́рнии лю́дие учи́лища име́ли, иде́же в Зако́не Бо́жии наставле́ние приима́ли. Ты бо рекл еси́: «А́ще не и́мут про́поведи церко́вныя и просвеще́ния и́стиннаго, тогда́ и от правосла́вия отхо́дят». Помина́юще такова́я твоя́ словеса́, прино́сим тебе́, свя́те, благохвале́ния сицева́я:
Ра́дуйся, шко́лу церко́вную в ве́си твое́й устро́ивый;
ра́дуйся, Зако́на Христо́ва учи́тель изря́дный в ней пребы́вый.
Ра́дуйся, всем се́рдцем и всем помышле́нием твои́м Бо́га возлюби́вый;
ра́дуйся, сего́ ра́ди и ча́да твоя́ духо́вная нелицеме́рно Того́ люби́ти учи́вый.
Ра́дуйся, благочи́ния правосла́внаго ве́рный храни́телю;
ра́дуйся, светя́й ве́рным благода́тный свети́льниче.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 4

Бу́рею духо́вною обурева́емии лю́дие Росси́йстии от ве́ры оте́ческия отхожда́ху и за́поведи Бо́жии наруша́ху. Ты же учи́л еси́: «Не позна́ют ча́да И́стиннаго Бо́га, а́ще ма́тери их не сохраня́т ве́ру Христо́ву». Сего́ ра́ди учи́лище для деви́ц устро́ил еси́, о́тче, науча́я их воспева́ти Еди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав свята́го Филаре́та Ми́лостиваго, в то́нцем сне тебе́ я́вльшагося, возвести́вшаго о тя́жцем неду́зе супру́ги твоея́ Мари́и, не уныва́л еси́, о́тче Константи́не, но па́че к Бо́гу моли́твы твоя́ о здра́вии тоя́ возсыла́ти потща́лся еси́, на милосе́рдие Его́ упова́я. В сих узре́вше тве́рдость ду́ха твоего́, со умиле́нием взыва́ем тебе́:
Ра́дуйся, в супру́жестве в любви́ и целому́дрии пожи́вый;
ра́дуйся, тем о́браз досто́йный христиа́ном показа́вый.
Ра́дуйся, чад свои́х в зако́не Христо́ве воспита́вый;
ра́дуйся, в до́брых де́лех и́х и наш наста́вник яви́выйся.
Ра́дуйся, супру́гом благочести́вым покрови́телю;
ра́дуйся, ско́рбных серде́ц радостотво́рный посети́телю.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 5

Богосве́тлая звезда́ яви́лся еси́, о́тче Константи́не, во гра́де Богоро́дске, про́поведию богодохнове́нных слове́с вся просвеща́я, от е́реси и раско́ла отвраща́я и призыва́я всех взыва́ти Све́та Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше архипа́стырь Моско́вский и вси правосла́внии лю́дие апо́стольския труды́ твоя́, ра́довахуся. Мы же со благогове́нием воспева́ем си́це:
Ра́дуйся, люби́мче Бо́жий, на по́двиг равноапо́стольный избра́нный;
ра́дуйся, служи́телю Госпо́день, для возде́лывания ни́вы Христо́вы определе́нный.
Ра́дуйся, па́стырю до́брый, слове́сныя о́вцы во огра́ду церко́вную приведы́й;
ра́дуйся, пропове́дниче ве́ры и́стинныя в краю́ Гу́слицком.
Ра́дуйся, све́та неме́ркнущаго распространи́телю;
ра́дуйся, диа́вольския тьмы прогони́телю.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 6

Пропове́дник богоно́сный быв, о́тче пра́ведне, и́стинному богове́дению и благоче́стию поуча́л еси́ па́ству твою́ и вся лю́ди земли́ Богоро́дския, сло́вом, па́че же о́бразом жития́ своего́ наставля́я на путь спасе́ния, да вопию́т вси Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ я́ко вторы́й Па́вел про́поведию твое́ю в земли́ Богоро́дской, о́тче Константи́не, возвеща́я и́стину Христову и во у́зах су́щим. Они́ же, сло́во твое́ до́брое послу́шающе, ра́дости и наде́жды исполня́хуся, зову́ще ти си́це:
Ра́дуйся, су́щих во у́зах посети́телю неле́ностный;
ра́дуйся, я́ко Боже́ственными Та́йнами укрепля́л еси́ отча́янныя.
Ра́дуйся, от избы́тка се́рдца усты́ твои́ми глаго́лавый;
ра́дуйся, про́поведию твое́ю утеше́ние всем подава́вый.
Ра́дуйся, приме́ром до́браго по Бо́зе жития́ твоего́ мно́гия испра́вивый;
ра́дуйся, сего́ ра́ди от Христа́ духо́вныя да́ры восприя́вый.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 7

Хоте́ние еди́но всегда́ име́л еси́, о́тче, да ча́да церко́вная в ми́ре и благоче́стии пребыва́ют, сего́ ра́ди благовествова́л еси́ сло́во Христо́во: да вси возлю́бят друг дру́га и еди́нем се́рдцем и еди́неми усты́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго Своего́ уго́дника яви́ тя Госпо́дь: ди́вно и пречу́дно служе́ние твое́ бы́сть, вся́кое же нече́стие и беззако́ние небоя́зненно облича́л еси́. Сего́ ра́ди наро́дом Бо́жиим зело́ возлю́блен был еси́, вся́ назида́я во спасе́ние. Мы же, ре́вностному служе́нию твоему́ подража́ти жела́юще, прино́сим ти глаго́лы сия́:
Ра́дуйся, о́тче, свя́тостию и чистото́ю све́тло украше́нный;
ра́дуйся, Богоно́се, да́ры Боже́ственными свы́ше одаре́нный.
Ра́дуйся, я́ко твое́ю про́поведию гре́шнии в покая́нии Бо́гу угоди́ша;
ра́дуйся, я́ко твои́ми наставле́ньми заблу́ждшии пра́вый путь спасе́ния обрето́ша.
Ра́дуйся, и́скренния твоя́ во Христе́ возлюби́вый;
ра́дуйся, спасе́нию их усе́рдно послужи́вый.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 8

Стра́нное и престра́шное во Оте́честве на́шем соверша́шеся: ве́ра Христо́ва от единоплеме́нников поруга́ема бе, и тебе́, свя́те, испове́дающаго ю́, я́ко престу́пника, во́ини ведя́ху на страда́ния; духо́вная же ча́да твоя́ со слеза́ми срета́ху тя, о́тче Константи́не, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь во Христе́ быв, ше́ствуя на страда́ния твоя́, со ско́рбию моли́лся еси́, свя́те, за мучи́телей твои́х: «Прости́ им, Го́споди, не ве́дят бо, что творя́т!» Таково́му незло́бию твоему́ умиля́ющеся и любо́вь ве́лию к па́стве твою́ воспева́юще, прино́сим ти похвалы́ сицевы́я:
Ра́дуйся, жела́ние имы́й разреши́тися и со Христо́м бы́ти;
ра́дуйся, Христо́ва незло́бия подража́телю.
Ра́дуйся, я́ко за гоня́щих тя Го́сподеви моли́лся еси́;
ра́дуйся, я́ко о сих заблу́ждших скорбе́л еси́.
Ра́дуйся, о́бразе велеле́пия иере́йскаго;
ра́дуйся, красото́ благоче́стия христиа́нскаго.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 9

Всяк челове́к во гра́де ужасе́ся, егда́ стра́шная казнь угото́вася тебе́, страстоте́рпче. Ты же со апо́столом рекл еси́: «Мне е́же жи́ти Христо́с, и е́же умре́ти приобре́тение; аз ко Христу́ моему́ иду́, и стражду́ Его́ ра́ди, взыва́я Ему́: Аллилу́иа».

Икос 9

Вети́я челове́честии умолка́ют в стра́се и тре́пете, не могу́ще ви́дети лю́тую кончи́ну твою́: к ро́ву тя приведо́ша во́ини и, ура́нивше тя, еще́ жи́ва су́ща в ров сей вверго́ша и земле́ю покры́ша те́ло твое́. Сие́ воспомина́юще, со слеза́ми зове́м ти:
Ра́дуйся, о́бразе му́жества и терпе́ния;
ра́дуйся, не убоя́выйся лю́таго муче́ния.
Ра́дуйся, со смире́нием, я́ко от руки́ Бо́жия ча́шу сию́ прие́мый;
ра́дуйся, ду́шу свою́ за о́вцы твоя́ положи́вый.
Ра́дуйся, му́чениче и па́стырю;
ра́дуйся, диа́вола посрами́телю.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, о́тче Константи́не, не уклони́лся еси́ от рук мучи́телей, и́же осуди́ша тя судо́м непра́ведным. Но вся сия́ ве́дый, па́че пламене́л еси́ серафи́мскою любо́вию к Бо́гу, те́мже всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели, иде́же со А́нгелы воспева́еши песнь хвале́бную: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ держа́ве Росси́йской бе власть мона́рша, оба́че царя́ земна́го чти́ти не восхоте́ша и Небе́сному Царю́ кла́нятися не возжела́ша богопроти́внии лю́дие, за́поведи Бо́жии оста́виша и безза́кония мно́га сотвори́ша. Ты же, свя́те, не устраши́лся еси́ их, ниже́ усумни́лся еси́ в непрело́жней по́мощи Бо́жией; укрепля́емый у́бо е́ю, вся претерпе́л еси́. Те́мже вопие́м ти, о́тче Константи́не, сицева́я:
Ра́дуйся, му́ченическим венце́м украше́нный;
ра́дуйся, не убоя́выйся убива́ющих те́ло, души́ же не могу́щих уби́ти.
Ра́дуйся, Христо́во Ева́нгелие возвеща́вый да́же до сме́рти;
ра́дуйся, я́ко грехо́м разсла́бленныя воздви́гл еси́ на путь спасе́ния.
Ра́дуйся, зло́бы богоотсту́пных не устраши́выйся;
ра́дуйся, тверде́йший адама́нта в терпе́нии твое́м показа́выйся.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное тебе́ принося́ще, страстоте́рпче Христо́в Константи́не, ублажа́ем тя, тлетво́рному ду́ху ве́ка сего́ противуста́вшаго, Еди́ному же Бо́гу порабо́тавшаго, прославля́ем ве́лия труды́ твоя́, лобыза́ем страда́льческия ра́ны твоя́, взыва́юще просла́вльшему тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рная звезда́ яви́шася святы́я мо́щи твоя́, му́чениче добропобе́дный, не то́кмо гра́ду Богоро́дску, но и всей земли́ Ру́сской, просвеща́юще вся́каго челове́ка ко Христу́ гряду́ща и о покая́нии раде́юща, подвиза́юще всех вопи́ти тебе́ си́це:
Ра́дуйся, Христо́в уго́дниче;
ра́дуйся, ско́рый в беда́х помо́щниче.
Ра́дуйся, во све́тлостех святы́х вселивы́йся;
ра́дуйся, свети́льниче Бо́жий, горя́й и светя́й.
Ра́дуйся, покро́ве и заступле́ние притека́ющих к тебе́ с ве́рою;
ра́дуйся, я́ко мощми́ твои́ми нетле́нными с на́ми при́сно пребыва́еши.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 12

Благода́ть ве́лию и бога́тую ми́лость прия́л еси́ от Христа́ Бо́га на́шего моли́тися за всех, с ве́рою призыва́ющих тя; те́мже мо́лим тя: помози́ нам предста́тельством твои́м у Го́спода сохрани́ти в сердца́х на́ших ве́ру и́стинную, упова́ние непрело́жное, любо́вь к Бо́гу и бли́жнему нелицеме́рную, по́двигом до́брым подвиза́тися, воспева́я Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пое́м твоя́ кре́пкия по́двиги, Константи́не священному́чениче, почита́ем страда́ния твоя́, хва́лим мно́гое долготерпе́ние твое́, благогове́йно покланя́емся многоцеле́бным моще́м твои́м, и́миже просла́ви тя Христо́с Бог по всей земли́. В честь же победоно́сных по́двигов твои́х и страда́ний воспису́ем ти похва́льная сия́:
Ра́дуйся, за до́блественная страда́ния твоя́ сла́вою и велеле́пием увенча́нный;
ра́дуйся, добропобе́дным му́ченическим лико́м сопричте́нный.
Ра́дуйся, Ца́рствия Христо́ва сонасле́дниче;
ра́дуйся, сла́вы Бо́жия соприча́стниче.
Ра́дуйся, же́ртво, принесе́нная в воню́ благоуха́ния;
ра́дуйся, лю́дем правосла́вным всегда́шний покрови́телю.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 13

О святы́й и добропобе́дный священному́чениче Константи́не! Ны́нешнее ма́лое сие́ моле́ние от нас прии́м, исхода́тайствуй твои́ми всемо́щными моли́твами мир и тишину́ Це́ркви на́шей, да сохрани́т ю́ Христо́с Бог от ересе́й и раско́лов; нас же, любо́вию тя почита́ющих, да покры́ет Свое́ю благода́тию от вся́каго зла в жи́зни сей, и во вре́мя кончи́ны на́шея не оста́вит нас и Ца́рствия Небе́снаго насле́дники да яви́т, иде́же с тобо́ю воспои́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́иа.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелов Творе́ц и всея́ ви́димыя тва́ри Созда́тель избра́ тя, свя́те Константи́не, в пропове́дника ве́ры правосла́вныя среди́ е́ресию или́ раско́лом одержи́мых. Ты же, я́ко до́брый во́ин Христо́в, Кресто́м Его́ вооруже́нный, со усе́рдием возвеща́л еси́ уче́ние Его́, те́мже слы́шиши от всех сицева́я:
Ра́дуйся, измла́да благоче́стием украше́нный;
ра́дуйся, житие́м твои́м от ю́ности явля́яй плод благоуха́нный.
Ра́дуйся, за́поведей Бо́жиих ре́вностный исполни́телю;
ра́дуйся, неве́рия и раско́ла че́стный обличи́телю.
Ра́дуйся, та́инств церко́вных соверши́телю благогове́йный;
ра́дуйся, ста́да Христо́ва па́стырю возлю́бленный.
Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Кондак 1

Избра́нный от сыно́в Росси́йских испове́дник бы́ти Христа́ Распя́таго, за Него́же пострада́вый да́же до кро́ве, послужи́л еси́ Бо́гу и бли́жним про́поведию Ева́нгельскою и тве́рдым стоя́нием в ве́ре правосла́вней, о́тче Константи́не, раско́ла искорени́телю и ересе́й низложи́телю. Восхваля́ем по́двиги и страда́ния твоя́, ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, заступа́й нас, любо́вию тебе́ зову́щих: Ра́дуйся, священному́чениче Константи́не, до́брый па́стырю и пресла́вный страстоте́рпче.

Молитва

О страстоте́рпче Христо́в, Константи́не блаже́нне! Кро́вию твое́ю я́ко багряни́цею украси́вся и небе́сных черто́гов и ве́чнующия сла́вы сподо́бився, не забу́ди и нас, на земли́ су́щих, но те́плым хода́тайством твои́м пред Бо́гом изба́ви всех нас от вся́кия ско́рби и боле́зни. Се бо, ко свято́му и честно́му о́бразу твоему́ благогове́йно припа́дающе и лобыза́юще и́ [или́: к честне́й и многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й твои́х благогове́йно припа́дающе и лобыза́юще я́], мы недосто́йнии и многогре́шнии к тебе́, я́ко ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику на́шему, прибега́ем, и с сокруше́нным и смире́нным ду́хом вопие́м: не пре́зри моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших, но, я́ко благода́тию Бо́жиею венча́нный, очи́сти нас от неду́г на́ших и испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное. Ты бо неоску́дную благода́ть исцеле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за ве́ру твою́, кро́вию запечатле́нную, прия́л еси́. Те́мже у́бо помози́ нам, в лю́тых не́мощех лежа́щим и челове́ческия по́мощи отча́явшимся, к тебе́ же те́пле с ве́рою прибега́ющим, и исцеле́ние нам подава́й неоску́дно; всем же ве́рным грехо́в оставле́ние испроси́, да сла́вят ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Акафисты святым