Каноны

Канон предпразднству Рождества Христова

Минея, 20 Декабря, Кано́н предпра́зднства

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Начне́м днесь предпра́зднетвовати Христо́во Рождество́,/ ро́ждшагося пло́тию от Де́вы Ма́тере в верте́пе Вифлее́мстем/ за благоутро́бие мно́гое.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Уз отреша́я мя грехо́вных,/ пелена́ми повива́ется и в я́слех полага́ется Младе́нец ви́димь, Преве́чный Бог./ Сла́ва держа́ве его́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Еде́м отверза́ется Тебе́, ро́ждшуся от Де́вы Богоотрокови́цы/ во гра́де, Влады́ко, Вифлее́ме пло́тию./ Песносло́вим стра́шное смотре́ние Твое́.

Песнь 3

Ирмос: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущим,/ сей бысть во главу́ угла́,/ Той есть Ка́мень,/ на Не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от язы́к искупи́.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Песнь предпра́зднственную вся да припева́ет тварь/ пре́жде денни́цы от Отца́ ро́ждшемуся, и ны́не из Де́вы неизрече́нно просия́вшему,/ и ражда́ющемуся пло́тию в Вифлее́ме за милосе́рдие мно́гое.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Звезда́ уже́ возсия́ от пле́мене Иу́дова,/ ю́же позна́вше, ца́рие дви́жение от восто́ков творя́т/ и дости́гнути тща́тся, я́ко да у́зрят Христа́,/ в Вифлее́ме пло́тию ражда́ема.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Сие́ вопло́щение Христо́во уве́дев,/ Иса́ия Ду́хом Святы́м я́ве предглаго́лет:/ Отроча́ из Де́вы ражда́ется, Госпо́дь, в возрожде́ние на́ше,/ его́же власть на ра́ме его́.

Седален, глас 8

Из чре́ва пре́жде век от Отца́ возсия́в неслия́нне, Сло́ве Бо́жий,/ безсе́менно предгряде́т от Твоея́ утро́бы, Пречи́стая, вре́менми последи́,/ вознося́й и́же дре́вле лю́те попо́лзшагося/ и к дре́вней добро́те возводя́, я́ко Милосе́рд./ Его́же Рождеству́ во́инства Безпло́тных предъи́дут/ и челове́ком побе́дная та́йно возсыла́ют,/ сла́ва, – взыва́юще, – Бо́гу, дарова́вшему нам мир,/ разруши́вшему средосте́ние вражды́, я́коже изво́ли.

Песнь 4

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ вопло́щение,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Го́ры, хо́лми же и дре́ва дубра́вная,/ ре́ки, и моря́, и вся́кое дыха́ние, в весе́лии взыгра́йте:/ ны́не приближа́ется спасе́ние,/ Иису́с из Де́вы во гра́де Вифлее́ме роди́тися.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Восприими́, проро́че Дави́де, псалти́рь и песнопо́й Ду́хом Святы́м я́ве:/ от Де́вы бо ражда́ется неслия́нно пре́жде денни́цы из чре́ва О́тча возсия́вый,/ Госпо́дь сла́вы, Христо́с Бог.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ка́ко прии́мет Тя, Сло́ве, ражда́ема пло́тию, верте́п мале́йший и зело́ худы́й?/ Ка́ко же повие́шися пелена́ми, Одеява́яй не́бо о́блаки?/ Ка́ко в я́слех безслове́сных возля́жеши, я́ко Младе́нец?

Песнь 5

Ирмос: Твой ми́р даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Да кропя́т, ра́дующеся, о́блацы сла́дость:/ уже́ бо приближа́ется Госпо́дь роди́тися я́коже Младе́нец из Чи́стыя Де́вы/ в худе́м верте́пе.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Боже́ственнии ны́не взыгра́йте, проро́цы Бо́жии:/ прихо́дит бо Христо́с И́стина/ исполни́т про́поведи ва́шего Боже́ственнаго язы́ка,/ ражда́яся я́ко Младе́нец.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Еде́ме, заключи́выйся мне дре́вле,/ отве́рзися про́чее, ви́дя Христа́, младе́нствующа пло́тию/ и во гра́де, я́ко благоволи́, Вифлее́ме/ от Де́вы ражда́ющася Отрокови́цы.

Песнь 6

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́щи: сла́ва Тебе́.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Не́бо на земли́ Небе́снаго показу́ет звездо́ю све́тлою/ Царя́, нас ра́ди ражда́ющагося,/ звездосло́вцем ны́не во гра́де Дави́дове.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Вити́йствует и вопие́т проро́к я́ве:/ до́ме ты Евфра́фов, Вифлее́ме,/ в не́мже Бог яви́тся от Де́вы,/ игра́й и лику́й.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: В верте́пе Вифлее́мстем Де́ва ражда́ет я́вственне Го́спода, всех Творца́,/ и я́ко Челове́ка пови́вши пелена́ми, в я́слех восклоняет ны́не.

Кондак, глас 3

Де́ва днесь преве́чное Сло́во в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно:/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми/ хотя́щаго яви́тися Отроча́ Младо, Преве́чнаго Бо́га.

Икос

О, ужа́снаго и́стинно и па́че сло́ва чудесе́!/ Е́же бы́ти дая́й всем ра́ди бла́гости, во чре́во Святы́я Де́вы вни́де,/ и в верте́пе роди́тися гряде́т,/ и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же сего́ пропове́дует свы́ше волхво́м, иду́щим на поклоне́ние его́ с да́ры,/ издале́ча привлача́щи со тща́нием, после́дующия Валаа́мову прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хо́щет провозвести́ти Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́, огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Христо́во во пло́ти показу́я явле́ние, Иереми́я вопия́ше:/ на земли́, вопло́щся, Бог яви́ся;/ худо́жества же обре́те всяк путь, рожде́йся в Вифлее́ме из Ма́тере.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Се из ко́рене Иессе́ева прозябе́ жезл, цвет, прозяба́ющ Христа́,/ и на нем, ны́не ражда́емем в верте́пе,/ Дух почи́ет ра́зума, и сове́та,/ и Боже́ственнаго ве́дения.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Да услы́шим словеса́ свяще́нная:/ Госпо́дь ражда́ется, Отроча́ ра́ди нас,/ его́же нача́льство на ра́ме бысть,/ и нарица́ется А́нгел Сове́та Вели́ка О́тча,/ Нача́льник Ми́ра – Христо́с.

Песнь 8

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
Госпо́дь гряде́т стра́нным Рождество́м я́ве во Своя́,/ прии́мем его́, я́ко да устра́ншияся ра́йския сла́дости па́ки присво́ит,/ ражда́яся в верте́пе.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Се Воззва́ние на́ше прихо́дит,/ возгласи́м пе́ния ра́достная тща́нием/ и воспои́м пе́сни предпра́зднственныя/ в мале́йшем Вмеща́ющемуся верте́пе.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Я́ко кля́тся Госпо́дь, испо́лни уже́,/ от се́мене дав нам Дави́дова Свою́ Ма́терь Де́ву;/ из Нея́же Младе́нец пло́тию роди́ся во гра́де Вифлее́ме па́че сло́ва.

Песнь 9

Ирмос: Живоприе́мный Исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, сень Пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Припев: Слáва Тебé, Гóсподи, слáва Тебé.
С патриа́рхи, и пра́ведными все́ми, и со святы́ми проро́ки взыгра́им, от Де́вы Госпо́дь Иису́с, избавле́ние, просвеще́ние, и жи́знь, и спасе́ние,/ ны́не во гра́де Дави́дове ражда́ется.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Уже Боже́ственнаго Сло́ва воплоще́ния всем отверзо́шася я́ве преддве́рия./ Небеса́, ра́дуйтеся, А́нгели, взыгра́йте,/ и да весели́тся земля́ с челове́ки,/ с па́стырьми и волхвы́ ду́хом.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Но́сит Христа́, я́коже ми́ро неистоще́нное, у́мный Де́ва алава́стр,/ и сие́ предъи́дет в верте́пе излия́ти Ду́хом я́ве,/ я́ко да напо́лнит благоуха́ния его́ ду́ши на́ша.

Светилен

Украси́ся, Вифлее́ме, но́вое жили́ще,/ я́сли и верте́п, па́стырей со́нмища,/ волсви́ от восто́ков в него́ предвари́те звезды́ све́тлостию:/ Де́ва бо уже́ Всесоверше́ннаго я́ко Младе́нца в том ражда́ет
Праздникам