Псалтырь

Кафизма десятая

Псалом 70

Дави́ду псало́м, сыно́в Ионада́вовых и пе́рвых пле́ншихся, не надпи́сан у евре́й.
1 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. 2 Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. 3 Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. 4 Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, 5 я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. 6 В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. 7 Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. 8 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 9 Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. 10 Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, 11 глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. 12 Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. 13 Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. 14 Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. 15 Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. 16 Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. 17 Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, 18 и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, 19 си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? 20 Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. 21 Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. 22 И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. 23 Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. 24 Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

Псалом 71

О Соломо́не, псало́м Дави́ду.
1 Бо́же, суд Твой Царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ Сы́ну Царе́ву: 2 суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. 3 Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. 4 Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. 5 И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в. 6 Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. 7 Возсия́ет во днех Eго́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́. 8 И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. 9 Пред Ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ Eго́ персть поли́жут. 10 Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т: 11 и покло́нятся Eму́ вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают Eму́. 12 Я́ко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, eму́же не бе помо́щника. 13 Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́ши убо́гих спасе́т: 14 от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя Eго́ пред ни́ми. 15 И жив бу́дет, и да́стся Eму́ от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о Нем вы́ну, весь день благословя́т Eго́. 16 Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод Eго́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. 17 Бу́дет и́мя Eго́ благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя Eго́, и благословя́тся в Нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т Eго́. 18 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. 19 И благослове́но и́мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его́ вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.
Слава:
Оскуде́ша пе́сни Дави́да, сы́на Иессе́ова.

Псалом 72

Псало́м Аса́фу.
1 Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. 2 Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. 3 Я́ко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. 4 Я́ко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утверже́ния в ра́не их, 5 в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. 6 Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. 7 Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 8 Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. 9 Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. 10 Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. 11 И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ще есть ра́зум в Вы́шнем? 12 Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. 13 И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, 14 и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 15 А́ще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, eму́же обеща́хся, 16 и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, 17 до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 18 Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 19 Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. 20 Я́ко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. 21 Я́ко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. 22 И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. 23 И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою́, 24 и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. 25 Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? 26 Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. 27 Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. 28 Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Псалом 73

Ра́зума Аса́фу.
1 Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? 2 Помяни́ сонм Твой, eго́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. 3 Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. 4 И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша, 5 я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша. 6 Две́ри eго́ вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. 7 Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. 8 Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. 9 Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. 10 Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́? 11 Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? 12 Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 13 Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, 14 Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. 15 Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. 16 Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. 17 Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́. 18 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́. 19 Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. 20 При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. 21 Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́. 22 Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. 23 Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.
Слава:

Псалом 74

1 В коне́ц, да не растли́ши, псало́м пе́сни Аса́фу.
2 Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. 4 Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. 5 Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, 6 не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: 7 я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. 8 Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. 9 Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. 10 Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: 11 и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

Псалом 75

1 В коне́ц, в пе́снех, псало́м Аса́фу, песнь ко ассири́анину.
2 Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 3 И бысть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ в Сио́не. 4 Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и мечь и брань. 5 Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. 6 Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. 7 От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. 8 Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. 9 С небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ убоя́ся, и умолча́, 10 внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́. 11 Я́ко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. 12 Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Вси и́же о́крест Его́ принесу́т да́ры, 13 стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

Псалом 76

1 В коне́ц, о Идифу́ме, псало́м Аса́фу.
2 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. 3 В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 4 Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. 5 Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. 6 Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: 7 но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: 8 еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? 9 Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? 10 Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? 11 И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. 12 Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, 13 и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. 14 Бо́же, во святе́м путь Твой: кто Бог ве́лий я́ко Бог наш? 15 Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, 16 изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. 17 Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, 18 мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. 19 Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. 20 В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. 21 Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
Слава:
По 10‑й кафисме, Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 6:
Стра́шнаго дне прише́ствия Твоего́ / ужаса́юся, Христе́, / и, неумы́тнаго суди́лища боя́йся, Го́споди, / ужаса́юся и трепе́щу, я́ко имы́й мно́жество согреше́ний, / но пре́жде конца́ я́ко Ми́лостив Бог, / обрати́ и спаси́ мя, Спа́се мой Многоми́лостиве.
Слава: Егда́ престо́ли на Суд поста́вятся, Го́споди, / и суди́лищу Твоему́ предста́нут челове́цы: / не предпочте́тся царь во́ина, / не преиму́ществит влады́ка раба́: / ки́йждо бо от свои́х дел / или́ просла́вится, или́ постыди́тся.
И ныне: Вели́ких дарова́ний, чи́стая Де́во Богома́ти, / Ты сподо́билася еси́, / я́ко родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, / во спасе́ние душ на́ших.
Го́споди, поми́луй (40) и молитва:
Го́споди Бо́же наш, в ми́лости бога́тый и в щедро́тах непостижи́мый, Еди́не по естеству́ безгре́шен, и нас ра́ди кроме́ греха́ быв челове́к, услы́ши в час сей боле́зненное мое́ сие́ моле́ние, я́ко нищ и убо́г есмь от дел благи́х, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Ты бо ве́си, Вы́шний Царю́, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко всю мою́ ю́ность во гресе́х ижди́х и в след похоте́й пло́ти моея́ ходи́в, весь смех де́моном бых, весь диа́волу после́довах, вы́ну в тиме́нии сласте́й валя́яйся, омрачи́вся бо помышле́нием от младе́нства, да́же и до ны́не, никогда́же восхоте́х сотвори́ти во́лю Твою́ святу́ю, но весь от наве́тующих мя страсте́й плени́вся, смех и поруга́ние де́моном бых, ника́коже во уме помышля́яй, я́ко нестерпи́мый гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, и лежа́щую гее́нну о́гненную. Я́коже отсю́ду во отча́яние впады́й, и ника́коже в чу́встве обраще́ния быв, пуст и наг е́же от Твоея́ дру́жбы бых. Кий бо вид греха́ не соде́лах? Ко́е де́ло де́монское не соде́ях? Ко́е дея́ние сту́дное и блу́дное не с преиму́ществом и тща́нием соверши́х? Ум воспомина́ньми плотски́ми оскверни́х, те́ло смеше́ньми окаля́х, дух сосложе́нием оскверни́х, всяк уд окая́нныя моея́ пло́ти служи́ти и рабо́тати грехо́м возлюби́х. И кто про́чее не возрыда́ет мя, окая́ннаго? Кто не воспла́чет мя, осужде́ннаго? Аз бо еди́н, Влады́ко, я́рость Твою́ прогне́вах, аз еди́н гнев Твой на мя разжего́х, аз еди́н лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, превозше́д и препобеди́в вся от ве́ка гре́шники, несравне́нно погреши́вый и непроще́нно. Но поне́же многоми́лостивый, благоутро́бный еси́, Человеколю́бче, и ожида́еши челове́ческаго обраще́ния, се и аз вверга́ю себе́ пред стра́шное и нестерпи́мое Твое́ суди́ще, и я́коже пречи́стым Твои́м нога́м каса́яйся, из глубины́ души́ взыва́ю Ти: очи́сти, Го́споди, прости́, Благопремени́телю, поми́луй не́мощь мою́, приклони́ся недоуме́нию моему́, вонми́ моле́нию моему́ и слез мои́х не премолчи́, приими́ мя ка́ющагося, и заблу́ждшаго обрати́, обраща́ющагося объими́ и моля́щагося прости́. Не бо положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, не положи́л еси́ проще́ния не согреша́ющым, но положи́л еси́ покая́ние мне, гре́шному, в ни́хже в негодова́ние Твое́ соде́ях, наг и обнаже́н пред Тобо́ю предстою́, Сердцеве́дче Го́споди, испове́даяй моя́ грехи́: не бо могу́ воззре́ти и ви́дети высоту́ Небе́сную, от тя́жести грехо́в мои́х сляца́емь. Просвети́ у́бо о́чи се́рдца моего́ и даждь ми умиле́ние к покая́нию, и сокруше́ние се́рдца ко исправле́нию, да со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием, к та́мошнему ми́ру пойду́, хваля́ и благословя́ вы́ну всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.